לשכת סוכני ביטוח בישראל ביקשה מחברות הביטוח
להאריך את ביטוחי הנסיעות של השוהים בנפאל

חברות הביטוח נענו בחיוב לבקשה והאריכו את הביטוחים למטיילים שנתקעו בטראקים

פורסם בעיתון "ביטוח ופיננסים" בתאריך 30/04/2015

עם היוודע על רעידת האדמה, פנה יו"ר הוועדה לביטוחי בריאות וסיעוד יואל זיו לחברות הביטוח, בבקשה להאריך את ביטוחי הנסיעות של השוהים בנפאל.  "בעקבות רעידת האדמה שפקדה אתנפאל, אני פונה אליך בשם לשכת סוכני הביטוח בישראל בבקשה להאריך באופן גורף את הכיסויהביטוחי לכל אותם הישראלים שרכשו ביטוח נסיעות לחו"ל בחברתך ואינם יכולים לחזור ארצה. עלחברות וסוכני הביטוח מוטלת החובה המוסרית בעת הזאת לדאוג לשקט הנפשי של כל אותםהישראלים שנתקעו בעל כורחם ובאופן לא מתוכנן בחו"ל, על ידי הארכת תוקף הכיסוי הביטוחי, עדחזרתם הבטוחה ארצה. אנו תקווה כי תיענו בחיוב לבקשתנו במטרה שלא להשאיר את הנוסעים ללאביטוח תקף בתקופת אי הוודאות אשר נכפתה עליהם."   

חברות הביטוח מיהרו לענות בחיוב: שירביט חברה לביטוח השיבה בחיוב ראשונה והודיעה כי היאמאריכה באופן גורף את הכיסוי הביטוחי לכל המבוטחים באזור האסון שאינם יכולים לשוב ארצהבמועד המתוכנן; הפניקס הודיעה גם היא כי תאריך אוטומטית את ביטוח הנסיעות לחו"ל של כלמבוטחיה השוהים בנפאל, לשבעה ימים, ללא עלות. גם חברת כלל הודיעה כי תאריך את משך הביטוח למבוטחיה השוהים באזור למשך 72 שעות. ההארכה היא בנוסף ל 48 שעות הארכה שכלולות בתנאיהפוליסה במקרה של עיכוב בחזרה שלא בשליטת המבוטח. 

גם הראל האריכה את הביטוח באופן אוטומטי לכל המבוטחים השוהים בנפאל ללא צורך בהודעה וללאעלות נוספת וזאת כל עוד קיימת מניעה לחזרת המבוטח לישראל ו/או הארכת הפוליסה בנסיבותהמקרה. במגדל הבהירו כי ביטוחי הנסיעות של כל בעלי פוליסת תרמילאים של החברה הוארכו למטיילים שנתקעו בנפאל – עד לסיום מבצע הפינוי.