ביטוח חיים וחיסכון לאדם פרטי


פוליסה זו מאפשרת לך להרחיב את הבסיס הכלכלי של משפחתך לכל מטרה שהיא ולכל טווח השקעה, גם כהשלמת החיסכון לגיל הפרישה. אתה יכול לדאוג לעצמך גם אם אין באפשרותך להתבסס על הטבות מס מוכרות לצרכי ביטוח פנסיוני. חשוב שתדע: תוכנית עצמאית לביטוח חיים וחיסכון תבטיח את עתידך ואת עתיד משפחתך.

למי מיועדת הפוליסה?

  • למעוניינים לחסוך ללא הגבלה או תלות בשכרם.
  • למעוניינים לחסוך לכיסוי הוצאות עתידיות של המשפחה (חיסכון ללימודים, חיסכון לדירה וכו').
  • למעוניינים בקבלת סכום כסף חד פעמי שנצבר כחיסכון.

 

פוליסת חיים וחיסכון פרטית מקנה:

  • אפשרות בחירה בין מסלולי השקעה שונים בהתאם לבחירת המבוטח, ואף שילוב או החלפה בין המסלולים השונים.
  • תשלום הסכום שנצבר בפוליסה, במקרה של פטירת המבוטח לפני גיל הפרישה, כסכום חד פעמי או כתשלום חודשי (על פי בחירת המוטבים).
  • אפשרות להוספת כיסויים ביטוחיים.
  • נזילות גבוהה של כספי החיסכון בכל נקודת זמן.
  • ההפקדה לפוליסה אינה מוגבלת בתקרות הקשורות לגובה השכר, ניתן לחסוך ללא הגבלה.
התיאור המוצג בעמוד זה לעיל הינו תיאור כללי של הפוליסה/התוכנית. תיאור זה אינו מפרט את כל ההוראות, התנאים והסייגים הכלולים בפוליסה/בתוכנית. הפרטים המלאים מצויים בפוליסה/בתוכנית הרלוונטית ובהסכמי השירות, אם וככל שקיימים. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין המידע המופיע בפוליסה/בתוכנית, המידע הרשום בפוליסה/בתוכנית גובר על התיאור באתר