משיכת כספים בפטור ממס בקופת גמל
לתגמולים או בקופת גמל

 משרד האוצר יזם מהלך שמאפשר לבעלי חשבונות קטנים בקופת גמל, שסך היתרה בהם ביום 31/12/2012 לא עלתה על 7,000 ₪, למשוך את כספם בפטור מלא ממס וזאת כהוראת שעה למשך כשנה. לענין כספי פיצויים, משיכתם תתאפשר בהתאם לתנאי הזכאות הקבועים בדין. חשוב להדגיש - מהלך זה אינו רלבנטי לבעלי חשבונות קטנים בקרנות הפנסיה ובקרנות ההשתלמות !

להלן תנאי הסף המצטברים לזכאות לביצוע משיכה כאמור:

1. היתרה הצבורה הכוללת של העמית (כולל כספי רכיב הפיצויים, ככל שישנם) בכל חשבונותיו בקופה, ביום 31/12/2012 לא עלתה על 7,000 ₪. 
2. בחשבון בקופה לא הופקדו כספים מיום ו' בטבת התשע"ב (1 בינואר 2012) ואילך; 
3. לא הועברו לחשבונו בקופה או ממנו כספים מקופת גמל אחרת או אל קופת גמל אחרת לפי העניין, מיום י"ט בטבת התשע"ג (1 בינואר 2013 ואילך).

אפשרות המשיכה על פי הוראות השעה מוגבלת בזמן - היא מתחילה ביום 23.4.2014 ומסתיימת ביום 31.3.2015*

עמית שזכאי למשוך את כספו בפטור מלא ממס כאמור לעיל ולא יממש את זכאותו למשיכת הכספים מחשבונו/מחשבונותיו בקופת הגמל, החל מיום 01/01/2016 ייתכן וייגבו מחשבונו בקופה/מסך חשבונותיו בקופה דמי ניהול בסכום קבוע של 72 ₪ לשנה, שהם 6 ₪ לחודש.

* ככל שהכספים בחשבונך "נזילים" תוכל למשוך כספים אלו גם לאחר פקיעת 
הוראת השעה.