ביטוחים↓

רח' לסקוב 6 תל-אביב 6473606

-

תביעות חבויות

תביעות במסגרת ביטוחי חבויות הינן תביעות נזקי גוף ורכוש לצד ג', בשל תאונות שנגרמו כתוצאה מרשלנות או מחדלים של המבוטחים. הפוליסות הרלוונטיות הינן חבות מעבידים, חבות כלפי צד ג', אחריות מקצועית, חבות מוצר ופוליסות חבות אחרות. 
ליתר ביטחון, חשוב שתדע: צוות הסוכנות מעורב בכל שלב ושלב בתביעתך עד לסיומה. הכל לשביעות רצונך המלאה.

להלן מפורטים שלבי הטיפול בעת תביעה:

שלב ראשון 
קבלת ההודעה על נזק, או על הליכי תביעה, מן המבוטח. בשלב זה יזהה המבוטח את פוליסת הביטוח שבידו, יתאר את פרטי המקרה ואת זהות הנפגע, באמצעות מילוי טופס הודעה על מקרה הביטוח ויצרף מסמכים מתאימים שנתקבלו על ידו, כגון: צילום טופס דיווח למוסד לביטוח לאומי, העתקי אישורים רפואיים, באם קיימים כאלו (תעודת חדר מיון, סיכום אשפוז, אישור מקופת חולים), דו"ח חקירה של משרד העבודה – במידה ונערכה כזו.

שלב שני 
עם קבלת ההודעה פותח המבטח במשרדיו תיק תביעה, אליו יצורפו כל מסמכי התביעה והתכתובת מכאן ולהבא. במקביל יבדקו נציגי המבטח את נסיבות המקרה ואת מהות הפגיעה ויתהו על שאלת האחריות כפי הנסיבות. בדיקה זאת מלווה בגביית עדויות מפי הנוגעים בדבר והעדים למקרה ובאיתור ממצאי הרשויות, אם ניתנים אלה להשגה. החוקר יעמיד את המבטח על אפשרות להטיל האחריות על גורם נזק נוסף, או לפתור את המבוטח מאחריות. פרטי ביטוחים נוספים, אם קיימים, יבוררו על ידי הסוכנות, לעניין שיתוף מבטחים נוספים בנטל התביעה. לא רק במקרה ביטוח נוסף, ניתן לחלק את האחריות, כאמור בתנאי הפוליסה ובחוק, אלא אף במקרה שגורם נזק משותף, אפשרי שנערך ביטוח חבות על ידי מבטח אחר (לדוג' עובד המועסק בחצרי אחרים ונפגע בהם, עלול לתבוע לפיצויים הן את מעבידו והן את בעל החצרים). המבטח יפנה, בשלב מוקדם של הטיפול, למבטח הנוסף ויציע חלוקת האחריות במקרה בין שניהם. בשלב טיפול זה, עם החקירה הראשונית, יקבע המבטח את הערכת הסיכון וירשום אותה בספריו כאומדן לתביעה התלויה. זהו אף המועד לדווח על המקרה והערכתו למבטחים משותפים על פי הפוליסה וכן למבטחי המשנה, אם עלה סכום הערכה על גבול מוסכם עימהם.

שלב שלישי
נציגי המבטח יבקרו את הנפגע או הנפגעים, יעמדו על מצבם הרפואי, יחקרו את עברם הרפואי ויאמתו את המצב הרפואי על ידי מעקב שגרתי. מעת לעת יעקבו אחר התפתחות מצבו הרפואי של הנפגע. בשלב זה ינסו נציגי המבטח לגשש אחר פתרונות כספיים המוסכמים על הנפגע ויעדכנו את הערכת הסיכון של המבטח.

שלב רביעי
המשא ומתן עם הנפגע, בין שנעשה על ידי החוקר ובין שנעשה על ידי מחלקת התביעות, בין שמקוים עם הנפגע עצמו ובין שמינה כמייצגו עורך דין, אמור לחשוף את הסף התחתון המוסכם על הנפגע לסילוק תביעתו הצפויה.

שלב חמישי
בשלב זה, לעת הצורך, הינו שלב הייצוג המשפטי בערכאות. גם במהלך זה לא יפסקו הניסיונות להשגת פשרה הולמת על ידי נציגי המבטח ואולי אף על ידי נציגו של הנפגע. עורך הדין, שמונה מטעם המבטח, יעדכנו מעת לעת בהתפתחות התביעה ויאמוד מחדש את הסיכון הכספי הרובץ בה. בהתאם לכך יגבש המבטח את עמדתו לגבי המשך המשפט אן להשגת פשרה.

שלב שישי
עם מתן פסק דין ובהיעדר ערעור של התובע או הנתבע, יסלק המבטח את הפיצויים שנפסקו לידי הנפגע. יושב התביעה בפשרה – ישלם לידיו המבטח את הפיצויים שהוסכמו בין הצדדים. כן ישלם המבטח את ההוצאות המשפטיות שנותרו לאחר מקדמות ואגרות ששילם קודם לכן.

שלב שביעי
לאחר סילוק התביעה יפנה המבטח למבטחים המשותפים ולמבטחי המשנה לגביית חלקם בתביעה. אם לא עלתה התביעה על סך מוסכם בין הצדדים תיגבה השתתפותם בתביעה במסגרת ההתחשבנות השוטפת ביניהם. כן יפעל המבטח לגביית סך ההשתתפות העצמית מן המבוטח.

אנחנו כאן  בשבילך. 
צוות "נתן יוכל – ביטוח פנסיה ופיננסים" לשירותך בכל הקשור לתביעות. יש לך שאלה? דרוש לך מידע מקצועי? רוצה לקבל סיוע בהתלבטות? מלא את הפרטים בטופס האלקטרוני, פרט את פנייתך ושלח אלינו. אנו נטפל בפנייתך בכל תשומת הלב, במלוא המקצועיות ובמהירות המרבית.

התיאור המוצג בעמוד זה לעיל הינו תיאור כללי של הפוליסה/התוכנית. תיאור זה אינו מפרט את כל ההוראות, התנאים והסייגים הכלולים בפוליסה/בתוכנית. הפרטים המלאים מצויים בפוליסה/בתוכנית הרלוונטית ובהסכמי השירות, אם וככל שקיימים. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין המידע המופיע בפוליסה/בתוכנית, המידע הרשום בפוליסה/בתוכנית גובר על התיאור באתר
לקביעת פגישה ללא התחייבות