ביטוחים↓

רח' לסקוב 6 תל-אביב 6473606

-

אובדן כושר עבודה

תוכן עניינים

אתה עובד יום ביומו על מנת לפרנס בכבוד וברווחה את עצמך ואת משפחתך. אך האם חשבת לרגע מה יקרה אם לפתע לא תוכל להמשיך בעבודתך כתוצאה ממחלה או מתאונה?

האם אתה מודע לכך שכאשר מאבדים את היכולת לעבוד, רמת החיים של משפחתך עלולה להיפגע קשות? מי שעבודתו נפסקת עקב אובדן יכולת עבודתו כתוצאה ממחלה או מתאונה, סובל וודאי ממצב בריאותו, אך לא פחות – מהאובדן הכלכלי.

ההגנה שמספקת המדינה למקרים כאלה באמצעות קצבאות הביטוח הלאומי, אינה מספיקה אפילו לצרכים הבסיסיים של המשפחה.

הפיתרון היחיד כדי לא להיות תלוי באחרים במקרה של אובדן כושר ההשתכרות הוא רכישת פוליסת ביטוח חיים לביטוח מפני אובדן כושר עבודה עקב מחלה או תאונה, המספקת לך הכנסה חודשית ומבטיחה לך שקט נפשי.

תוכניות לביטוח מפני אובדן כושר עבודה באמצעות "נתן יוכל" מעניקות לך הגנה כלכלית כאשר כושר העבודה שלך נפגע ומבטיחות לך ולמשפחתך קבלת הכנסה חודשית קבועה.
 

עד מתי ניתן לקבל תשלום חודשי מחברת הביטוח בשל אובדן כושר עבודה?

תשלום הפיצוי החודשי במקרה של אובדן כושר עבודה על ידי חברת הביטוח יימשך עד לקרות אחד המקרים הבאים:

הגדרות בביטוח אובדן כושר עבודה

בעת רכישת פוליסת אובדן כושר עבודה יש לבחון היטב את הגדרת האובדן הקובעת את המקרים בהם המבוטח ייחשב כזכאי לקבלת תגמולי הביטוח בגין אובדן כושר עבודה. על כן, יש לבחון את ההגדרה בפוליסה ולהתאים אותה לפי מאפייני העיסוק והמקצוע של המבוטח.

להלן שתי הגדרות מקובלות לאובדן כושר עבודה לפי הפוליסות השונות לביטוח אובדן כושר עבודה

אובדן כושר לעיסוק הולם – אובדן כושר עבודה אשר בעקבותיו לא יוכל המבוטח לעסוק בכל עסוק סביר, התואם את השכלתו, הכשרתו וניסיונו. 

הפוליסה מיועדת למעוניינים שהכנסתם לא תפגע בעת אובדן יכולתם לעבוד עקב מחלה או תאונה, במקצועם או בעיסוקם עליהם הצהיר המבוטח בהצעת הביטוח. בעקבות האמור, נבצר מהמבוטח לעסוק בעיסוק סביר אחר המתאים לניסיונו, להשכלתו ולהכשרתו כתוצאה מהמחלה או מהתאונה.

פוליסת הביטוח למקרה אובדן כושר עבודה כוללת כיסויים רבים והרחבות שונות כדלהלן:

 • תשלום חודשי למבוטח הנמצא במצב של אובדן 75% לפחות מכושר עבודתו וכל עוד הוא באובדן כושר או עד תום הפוליסה, המוקדם מביניהם, ובלבד שהשלים שלושה או שישה חודשים, לפי בחירתו (או פחות, במקרה של תרומת אברים, אשפוז או השתלה).
 • תשלום פיצוי יחסי למשך 12 חודשים במקרה בו המבוטח היה במצב של אובדן 75% מכושר עבודתו, חזר לעבודתו באופן חלקי, ונגרם לו אובדן של 50% לפחות הן בשעות העבודה והן ברמת ההשתכרות.
 • הגדלת הפיצוי במקרה של אובדן כושר עבודה מוחלט כתוצאה מתאונת דרכים.
 • כיסוי במקרה של אובדן כושר עבודה מוחלט כתוצאה מפעולת טרור.
 • שחרור מתשלום פרמיות הביטוח במקביל לתשלום הפיצוי החודשי.
 • החזר עלות קורסים מקצועיים הקשורים לשיקום המבוטח.
 • הגדלת הפיצוי במקרה שהמבוטח הפך לסיעודי.
 • אפשרות לרכישה גם כנספח לביטוח חיים.


אובדן כושר לעיסוק הספציפי – אובדן כושר עבודה אשר בעקבותיו לא יכול היה המבוטח לעסוק בעיסוק שבו עסק ב-5 השנים האחרונות (או העיסוק האחרון בו עסק). כיסוי זה מתייחס לעבודתו הספציפית של המבוטח ונמכר למקצועות מסוימים בלבד. 

הפוליסה מיועדת למעוניינים שהכנסתם לא תפגע בעת אובדן יכולתם לעבוד עקב מחלה או תאונה, ובעיקרה מיועדת למנהלים ובעלי מקצועות חופשיים. הגדרת אובדן כושר העבודה השתנתה והמקצוע והעיסוק מוגדרים ככאלו שהיו בטרם קרות מקרה הביטוח. כמו כן אין התחשבות בהכנסות המבוטח מעבודות שבוצעו לפני קרות מקרה הביטוח. בעקבות האמור, הפוליסה נותנת מענה למבוטח שעקב מחלה או תאונה נבצרה ממנו היכולת לעסוק באופן זמני או קבוע במקצוע ובעיסוק בהם עסק טרם קרות הביטוח ושעליהם הצהיר המבוטח בהצעת הביטוח; והוא אינו עובד או עוסק בפועל בעבודה כלשהיא; ואינו מקבל במישרין או בעקיפין שכר או תגמול או הכנסה בגין עבודתו, למעט הכנסה שמקורה מעבודה שבוצעה לפני קרות מקרה הביטוח.

פוליסת הביטוח למקרה אובדן כושר עבודה כוללת כיסויים רבים והרחבות שונות כדלהלן:
 • הרחבה של ההגדרה הסטנדרטית על פיה נקבע מצב של כושר עבודה ומתן אפשרות לקבלת כיסוי מלא, גם במצב בו אין ביכולתו של המבוטח להמשיך לעבוד במקצועו או בעיסוקו הספציפי, וזאת אף ללא כל צורך בהוכחת ותק בתפקיד הנוכחי.
 • תשלום חודשי כל זמן שהמבוטח במצב של אובדן 75% לפחות מכושר עבודתו, ולכל תקופת אי יכולתו לעבוד או עד תום הפוליסה, המוקדם מביניהם, ולאחר השלמת שלושה או שישה חודשים, על פי בחירתו (או פחות, במקרה של תרומת אברים, אשפוז או השתלה).
 • תשלום פיצוי יחסי למשך 24 חודשים במקרה בו המבוטח היה במצב של אובדן 75% מכושר עבודתו, חזר לעבודתו באופן חלקי, ונגרם לו אובדן של 50% לפחות הן בשעות העבודה והן ברמת ההשתכרות.
 • תשלום פיצוי יחסי לכל תקופת אובדן כושר העבודה או עד תום הפוליסה, המוקדם מביניהם, במקרה בו המבוטח היה במצב של אובדן כושר עבודה מוחלט, מלא או חלקי, וחזר לעבוד בעבודה אחרת, שאינה בתחום עבודתו/עיסוקו/מקצועו.
 • הגדלת הפיצוי במקרה של אובדן כושר עבודה מוחלט כתוצאה מתאונת דרכים.
 • כיסוי במקרה של אובדן כושר עבודה מוחלט כתוצאה מפעולת טרור.
 • שחרור מתשלום פרמיות הביטוח במקביל לתשלום הפיצוי החודשי.
 • החזר עלות קורסים מקצועיים הקשורים לשיקום המבוטח.
 • הגדלת הפיצוי במקרה שהמבוטח הפך לסיעודי.
 • אפשרות לרכישה גם כנספח לביטוח חיים.
התיאור המוצג בעמוד זה לעיל הינו תיאור כללי של הפוליסה/התוכנית. תיאור זה אינו מפרט את כל ההוראות, התנאים והסייגים הכלולים בפוליסה/בתוכנית. הפרטים המלאים מצויים בפוליסה/בתוכנית הרלוונטית ובהסכמי השירות, אם וככל שקיימים. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין המידע המופיע בפוליסה/בתוכנית, המידע הרשום בפוליסה/בתוכנית גובר על התיאור באתר
לקביעת פגישה ללא התחייבות

דברים שחשוב שתדע...