ביטוחים↓

רח' לסקוב 6 תל-אביב 6473606

-

ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה

Directors' and Officers' Liability

הפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה (D&O) באה למלא צורך חיוני ולהוות פתרון לסיכונים הולכים וגוברים, להם חשופים מנהלים בחברות.

הפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה, נחוצה לכל אדם המחזיק בתפקיד ניהולי ואשר בשל מהות תפקידו הוא עלול להיות חשוף כלפי רוב אלה העלולים לתבעו.

רשימה חלקית של בעלי תפקידים ניהוליים: מנהל, מנכ"ל, סמנכ"ל, דירקטור, מנהל עסקים, מנהל בעמותה, מנהל במלכ"ר, מנהל בהתנדבות.

הסיכון המבוטח בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה, הינו חובה כספית המוטלת כדין על נושא משרה בעקבות נזק שנגרם לצד שלישי (ולעיתים אף לתאגיד עצמו) בשל פעולה שלא כדין של נושא המשרה, למעט קנסות ועונשים כספיים. פעולה שלא כדין מוגדרת כהיפר חובה, התרשלות, הזנחה, טעות, הצהרה מטעה, משגה או חריגה מסמכות שנעשו על ידי המנהל – המבוטח, בתום לב, בהיותו פועל תוך כדי ועקב עיסוקו עבור התאגיד.

מיהם התובעים? התובעים הם בעלי המניות. אלה עלולים לתבוע את המנהל על נזק שנגרם להם ממעשיו במהלך הפעילות העסקית והחוק אינו שולל את קיומה של חובת זהירות כלפיהם. יריבות אפשרית נוספת בין המנהל ובין בעל המניות נעוצה בעצם רכישת המניות. כמו כן קיים סיכון לא מבוטל הטמון אף ביריבות קניינים, ספקים (וצד שלישי כלשהוא) כלפי המנהל.
הפוליסה היא על בסיס הגשת התביעה (Claims made) וגבולות אחריות (לתביעה ובמצטבר לתקופת הביטוח) הנקובים בפוליסת הביטוח. כן מקנה הפוליסה גבול אחריות נוסף בגין הוצאות משפט סבירות, בנוסף לגבולות האחריות.

"נתן יוכל ביטוח פנסיה ופיננסים" מציעה פתרונות מקיפים בתחום התביעות האישיות כנגד נושאי המשרה ו/או מניעת תביעות. לנוסח הפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה ולחריגים המצוינים בה, מתווספות תוספות ו/או הרחבות ו/או שינויים – הכול בהתאמה לפעילות העסקית של החברה.

בעת עריכת ביטוח נדרש מידע הקשור בביטוח כגון:

  • תאור מלא של הפעילות העסקית של החברה.
  • מניות החברה.
  • מבנה ארגוני של החברה, חברות בנות וחברות מסונפות.
  • נתונים כספיים (במידה והחברה נסחרת בבורסה אין צורך לצרף).
  • פעילות בניירות ערך, הנפקות.
  • מידע ופעילות כללית נוכחית ומידע רלוונטי מהעבר.
  • פירוט דירקטורים ונושאי המשרה בחברה.
  • גבולות אחריות מבוקשים לפוליסת הביטוח.
  • ניסיון ביטוחי קודם. 
התיאור המוצג בעמוד זה לעיל הינו תיאור כללי של הפוליסה/התוכנית. תיאור זה אינו מפרט את כל ההוראות, התנאים והסייגים הכלולים בפוליסה/בתוכנית. הפרטים המלאים מצויים בפוליסה/בתוכנית הרלוונטית ובהסכמי השירות, אם וככל שקיימים. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין המידע המופיע בפוליסה/בתוכנית, המידע הרשום בפוליסה/בתוכנית גובר על התיאור באתר
לקביעת פגישה ללא התחייבות