ביטוחים↓

רח' לסקוב 6 תל-אביב 6473606

-

הפוליסה המשולבת לביטוח אחריות מקצועית וחבות מוצר להייטק (High Tech), מעניקה כיסוי על בסיס יום הגשת תביעה. תביעה תחת הפוליסה, חייבת להיות מוגשת נגד המבוטח אשר שמו מצויין בדף הרשימה של הפוליסה ומדווחת למבטח במהלך תקופת הפוליסה.
חברות העוסקות בתעשיות ההייטק,

חברות העוסקות בתעשיות הטכנולוגיה, האלקטרוניקה, הביוטכנולוגיה ואחרות חשופות לתביעות כל העת.

הפוליסה המשולבת נותנת מענה הן לעניין אחריות מקצועית והן לעניין חבות מוצר.

מהות הכיסוי

המבטח ישפה את המבוטח עד לסה"כ גבולות האחריות הנקובים בפוליסה, בגין כל סכום הנדרש כפיצוי אותו מחויב המבוטח לשלם על פי חוק במסגרת הפעילות של המבוטח ובתנאי כי:

אחריות מקצועית:

מעשה שלא כדין לעניין אחריות מקצועית מצד המבוטח או מי מטעמו

 • בביצוע שירותי מחשב או כתוצאה מכשל בביצועם.
 • הנובע מאי יכולתו של המוצר הטכנולוגי של המבוטח לבצע את הפעולה לשמה הוא מיועד.

חבות מוצר:

מקרה ביטוח לעניין חבות המוצר הנובע משימוש במוצר הטכנולוגי של המבוטח בקשר עם הפעילות העסקית המפורטת בדף הרשימה של הפוליסה.

תביעת ביטוח משמעה:

 • כל תביעה או הליך משפטי, לרבות פסק דין המתקבל בעניינו, או כל דרישה כספית או דרישה לשירותים הנובעים מרשלנות או מנזק שנגרם בפועל או לכאורה.
 • הודעה בכתב למבטח בגין מעשה שלא כדין לעניין אחריות מקצועית כלשהוא ו/או מקרה ספציפי של ביטוח מקרה ביטוח לעניין חבות מוצר או נסיבות אשר יכול שיהוו עילה לתביעה או תביעות.

מעשה שלא כדין לעניין אחריות מקצועית:

משמעו אחד מהבאים:

 • מעשה רשלנות, טעות או מחדל, הצגה מוטעית או מצג שווא ברשלנות.
 • הפרה לא מכוונת של חובה, הפרת סודיות ושימוש לרעה במידע.
 • הפרה לא מכוונת של כל דרישה סטטוטורית משתמעת בנושא רמות איכות נדרשות, בטיחות או כשירות.
 • הפרה לא מכוונת של כל התחייבות חוזית משתמעת לנהוג בזהירות ובמיומנות סבירות.
 • הפרה לא מכוונת של חוזה כתוב הנכרת עם לקוח אשר עניינו פיתוח, תכנון או אספקה שך תוכנה, עקב אי התאמה מהותית של התוכנה לדרישות הקבועות בחוזה.

מקרה ביטוח לעניין חבות מוצר משמעו:
נזק גוף ו/או רכוש לצד שלישי הנגרם על ידי המוצר הטכנולוגי של הלקוח.

נזק רכוש משמעו:
נזק תאונתי ופתאומי לרכוש מוחשי או אובדן השימוש בו)

שירותי מחשב משמעם:

 • שירותי נתונים, לרבות עיבוד נתונים ושמירתם ורשומות הניתנים לאחרים.
 • שירותי תוכנה הניתנים לאחרים.
 • שירותי תחזוקת חומרה הניתנים לאחרים.


המוצר הטכנולוגי משמעו:

ניתוח, תכנון או פיתוח של רכיב אלקטרוני, מערכת או תוכנית, לרבות תוכנה, קשחה או חומרה אשר יוצרה, ניתנה, הוקמה, נמכרה, טופלה, הוטמעה, סופקה, הותקנה, ניתן עבורה שירות, עובדה, הותאמה או הופצה במסגרת התנהלותו הרגילה של העסק.
תכנת מחשב שנוצרה, יוצרה, נמכרה, ניתן עבורה רישיון, טופלה או הופצה על ידי המבוטח.

גבולות אחריות
"מיכסת ההגנה" למבוטח, הנקובה ברשימת הפוליסה, כפי שהוסכמה בין המבטח למבוטח, מהווה את סכומי השיפוי המירביים, כ "גבולות אחריות" (limit of liability) לאירוע ולכל תקופת הביטוח. בקרות תביעה המוגשת נגד המבוטח, ישפה המבטח את המבוטח כפי נזקו, עד גובה "מיכסת ההגנה" שהוגדרה. 
בנוסף, במקרה של תביעה, תכסה הפוליסה גם הוצאות הגנה משפטית סבירות בישראל ובהתאם לחוקי מדינת ישראל, אף מעל לגבולות האחריות.

הרחבות לפוליסה

תקופת גילוי. אם המבטח מסרב להציע תנאים כלשהם לצורך חידוש הפוליסה, או אם המבוטח מסרב לחדשה, יהא המבוטח זכאי לתקופת גילוי בת 12 חודשים לאחר המועד הקובע לאי חידוש הפוליסה, מועד סיום הפוליסה.

לשון הרע וחדירה לפרטיות. הפוליסה מורחבת לכסות כל תביעה לפיצויי נזיקין נגד המבוטח, בגין לשון הרע (הוצאת דיבה) או הפרת פרטיות המתרחשים במסגרת ההתנהלות העסקית הרגילה של המבוטח.

אובדן מסמכים. במידה ומסמכים אשר אמורים להיות בחזקתו של המבוטח או בחזקתו של כל אדם אחר אשר לו נמסרו או הוגשו או הופקדו מסמכים כגון אלו על ידי המבוטח במסגרת ניהול העסקים השוטף ואלה הושמדו, ניזוקו או אבדו, המבטח ישפה את המבוטח בגין כל חבות הנדרשת על פי כל דין והחלה על המבוטח כלפי כל אדם אחר כתוצאה מהשמדת המסמכים, מהנזק שנגרם להם או מאובדנם. 

שיפוי זה יכלול את העלויות הבאות: 

 1. עלויות והוצאות שנגרמו על ידי המבוטח כתוצאה מהחלפת המסמכים או משחזורם.
 2. עלויות והוצאות הגנה משפטית או פשרה בכל תביעה. לצורך קביעת חבות כאמור בס"ק א' לעיל, בכפוף להסכמת המבטח בכתב.

אי יושר עובדים. הפוליסה מורחבת לכסות תביעה המוגשת על ידי צד שלישי עקב אי יושר, הפרת אמון, מעשה מרמה, עבירה פלילית מחדל או מעשה זדון מצד כל אחד מעובדי המבוטח.

קניין רוחני. הפוליסה מורחבת לכסות תביעת נזיקין נגד המבוטח בגין הפרה בלתי מכוונת של זכויות קניין רוחני.

זכויות קניין רוחני משמעו:

כל סימן מסחרי, סודות מסחריים, זכויות שידור, שמות הדומיין (Domain) וזכויות יוצרים של תגיות מטא (Meta Tags), אך לא כולל פטנטים. הגדת המושג "זכות קניין רוחני" אינה כוללת סוד מסחרי או מידע מסווג הנמסר למקבלו בטרם הלה הפך לעובד, מנהל או שותף של המבוטח.

 • הפרת סמכות. הפוליסה מורחבת לכסות את המבוטח בכל מקרה של חבות הנובעת מחריגה בתום לב מן הסמכות הייצוגית אשר הוקנתה לו על ידי אחר במסגרת העיסוק המבוטח או בהתייחס לכל חבות אחרת הנובעת מפעילותו, אף אם לא נקבע כי מדובר ברשלנות, טעות או מחדל מצד המבוטח ובהינתן כי החריגה בוצעה בתום לב.
 • אחריות משווקים. הפוליסה מורחבת לכסות כמבוטח נוסף כל חברה או יחיד המוכר את המוצר הטכנולוגי של המבוטח.


חברת בת חדשה. הפוליסה מורחבת לכסות גם כל חברת בת שהוקמה על ידי המבוטח לאחר תחילת הביטוח ובתנאי שחברת הבת:

 1. סך נכסיה אינו עולה על 15% מסך כל נכסי המבוטח בדוחות הכספיים הקודמים למועד הרכישה.
 2. אין לה הכנסות מכל עיסוק בארה"ב או בקנדה.
 3. תעסוק באותו תחום פעילות אשר הוסכם לביטוח תחת הפוליסה.

במידה וחברת הבת החדשה אינה עומדת בתנאים א,ב,ג הנ"ל, יש ליידע את המבטח בדבר השינוי ולקבל את אישורו בכתב לכיסוי הביטוחי.

ב "נתן יוכל ביטוח פנסיה ופיננסים" יודעים להתאים את הפוליסה הרחבה ביותר לאופי וצרכי פעילות חברות טכנולוגיה (הייטק), אלקטרוניקה, ביוטכנולוגיה ומעניקים גם כיסויי ביטוח משלימים בין היתר:

עם דגש על מחיר אטרקטיבי – וזאת במקביל למתן שירות אישי, מהיר איכותי ומקצועי לאורך כל תקופת הביטוח ובפרט בזמן תביעה.

 
התיאור המוצג בעמוד זה לעיל הינו תיאור כללי של הפוליסה/התוכנית. תיאור זה אינו מפרט את כל ההוראות, התנאים והסייגים הכלולים בפוליסה/בתוכנית. הפרטים המלאים מצויים בפוליסה/בתוכנית הרלוונטית ובהסכמי השירות, אם וככל שקיימים. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין המידע המופיע בפוליסה/בתוכנית, המידע הרשום בפוליסה/בתוכנית גובר על התיאור באתר
לקביעת פגישה ללא התחייבות