ביטוחים↓

רח' לסקוב 6 תל-אביב 6473606

-

ביטוח אחריות מקצועית ליועץ כלכלי

למי מיועדת הפוליסה?
הפוליסה לביטוח אחריות מקצועית מיועדת לכל העוסק במקצוע יועץ כלכלי, פיננסי, יועץ עסקי ליווי בתחום.

תעודת הסמכה/אישור השכלה רלוונטי לעריכת הביטוח. יועץ כלכלי חשוף לתביעות נזיקין בגין נזקים הנגרמים לצד שלישי כתוצאה מטעות או טיפול חסר (השמטה), מחדל או רשלנות מקצועית שנגרמו בתום לב.

מהם עיקרי הפוליסה?
הפוליסה לביטוח אחריות מקצועית ליועץ כלכלי, מעניקה לך הגנה משפטית בשל תביעות מצד שלישי הנובעות מהפרת חובה מקצועית, רשלנות, טעות או השמטה שנעשו בתום לב בנושאים שונים בתחום עיסוקך כיועץ כלכלי, יועץ עסקי.
הכיסוי הביטוחי הינו עד לסכום שנקבע בהסכמה מראש בינך ובין חב' הביטוח כגבולות האחריות הנקובים ברשימת הפוליסה אשר מציין את גבולות האחריות המירביים למקרה/לנזק ולכל הפיצויים משך תקופת הביטוח במקרה של תביעה שתוגש כנגדך. 

claims maid basis בסיס הביטוח:  
הכיסוי הביטוחי הינו על בסיס "הגשת תביעה" – כלומר פוליסת הביטוח מכסה אחריות בשל תביעה אשר תוגש כנגדך לראשונה (ותימסר לחברת הביטוח) בתוך תקופת הביטוח (ולא על בסיס אירוע !) ובכל מקרה לא תחול על חברת הביטוח אחריות כלשהי לפי הפוליסה בגין כל תביעה שתוגש כנגדך והנובעת ממקרה ביטוח שאירע או נטען שאירע לפני התאריך הרטרואקטיבי המצוין ברשימה.

חשוב ביותר: בביטוח מסוג זה יש חשיבות לרצף הביטוח על מנת להבטיח כיסוי ביטוחי במקרה של תביעה.

בנוסף, הפוליסה לביטוח אחריות מקצועית כוללת כיסוי עבור הוצאות הגנה משפטית בגין תביעות אלו.

אילו הרחבות ניתן להוסיף לפוליסה?

  • הרחב הוצאות הגנה בהליכים פליליים: חברת הביטוח תעמיד על חשבונה למבוטח ששמו נקוב בדף הרשימה של הפוליסה או לרשות מי מעובדיו עורך דין לשם מתן הגנה משפטית בהליכים פליליים, שיוגשו בעקבות מקרה ביטוח מכוסה, שאירע בתקופת הביטוח על פי פוליסת הביטוח
  • כיסוי בגין אובדן מסמכים: הפוליסה מורחבת לכסות את המבוטח עקב תביעה שתוגש כנגדו וזאת עקב אבדן מסמכים.
  • הרחב הוצאת דיבה: הפוליסה תורחב לשפות את המבוטח בגין תביעה כנגדו עבור השמצה או דיבה או שם רע או לשון הרע במסגרת עיסוקו יועץ כלכלי.
  • הרחב תקופת גילוי: הפוליסה מורחבת לשפות את המבוטח בגין דרישה או תובענה, אשר הוגשה לראשונה כנגדו במשך תקופת הגילוי הנקובה בדף הרשימה של הפוליסה, לאחר מועד ביטול הביטוח או תום תקופת הביטוח, בהתאם למקרה, עקב מקרה ביטוח, שאירע במשך תקופת הביטוח הנקובה בפוליסה.
  • הרחב בגין אי יושר עובדים: הפוליסה מורחבת לכסות את אחריותו של המבוטח בגין אי יושר, תרמית או מעילה באמון של עובדו/עובדיו, שנעשו שלא בידיעתו.


כיועץ עסקי וכלכלי המעניק מגוון שירותים ללקוחותיך, הנך נושא באחריות רבה כלפי כלפיהם. חשוב לרגע מה יקרה חלילה באם טעית בתום לב וגרמת לנזק כספי ללקוח שלך ?

אל תיוותר בלתי מוגן וחשוף לתביעות  נזיקין מצד שלישי ! רק פוליסה לביטוח אחריות מקצועית הכוללת גם כיסוי עבור הגנה משפטית בגין תביעות אלו, מהווה את הפיתרון המושלם ותעניק לך שקט נפשי.

ב "נתן יוכל ביטוח פנסיה ופיננסים" יודעים להתאים את הפוליסה הרחבה ביותר לצרכיך, עם דגש על מחיר אטרקטיבי  וזאת במקביל למתן שירות ויעוץ אישי, איכותי, מהיר ומקצועי לאורך כל תקופת הביטוח ובפרט בזמן תביעה.

התיאור המוצג בעמוד זה לעיל הינו תיאור כללי של הפוליסה/התוכנית. תיאור זה אינו מפרט את כל ההוראות, התנאים והסייגים הכלולים בפוליסה/בתוכנית. הפרטים המלאים מצויים בפוליסה/בתוכנית הרלוונטית ובהסכמי השירות, אם וככל שקיימים. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין המידע המופיע בפוליסה/בתוכנית, המידע הרשום בפוליסה/בתוכנית גובר על התיאור באתר
לקביעת פגישה ללא התחייבות

דברים שחשוב שתדע...