ביטוחים↓

רח' לסקוב 6 תל-אביב 6473606

-

ביטוח אחריות מקצועית לעורכי דין

הפוליסה לביטוח אחריות מקצועית לעורכי דין מעניקה כיסוי ביטוחי במקרים של הפרת חובה מקצועית שנעשתה בתום לב, אשר מקורה ברשלנות, מחדל, טעות או השמטה של המבוטח/ים המפורטים ברשימת הפוליסה, במסגרת עיסוק בעריכת דין.

למי מיועדת הפוליסה?
הפוליסה לביטוח אחריות מקצועית מיועדת לעורכי דין יחיד, שותפות, שותפים, חברת יחיד או כל אישיות משפטית אחרת, אשר עיסוקם הוא עריכת דין.

מהם עיקרי הפוליסה?
הפוליסה לביטוח אחריות מקצועית לעורך דין מעניקה לך הגנה משפטית בפני תביעה לפיצוי בגין מקרה ביטוח בשל תביעות מצד שלישי הנובעות מהפרת חובה מקצועית, רשלנות, טעות או השמטה שנעשו בתום לב בתחומי הפעילות והעיסוק בעריכת דין.

הכיסוי הביטוחי הינו עד לגבולות האחריות הנקובים ברשימת הפוליסה בגין תביעה אחת או מספר תביעות הנובעות ממקרה ביטוח אחד ובגין כל התביעות שיוגשו עקב כל מקרי הביטוח במשך כל תקופת הביטוח.

בסיס הביטוח: claims maid basis  

הכיסוי הביטוחי הינו על בסיס "הגשת תביעה" –

כלומר פוליסת הביטוח מכסה אחריות בשל תביעה אשר תוגש כנגדך לראשונה (ותימסר לחברת הביטוח) בתוך תקופת הביטוח (ולא על בסיס אירוע !) ובכל מקרה לא תחול על חברת הביטוח אחריות כלשהי לפי הפוליסה בגין כל תביעה שתוגש כנגדך והנובעת ממקרה ביטוח שאירע או נטען שאירע לפני התאריך הרטרואקטיבי המצוין ברשימה.

חשוב ביותר: בביטוח מסוג זה יש חשיבות לרצף הביטוח על מנת להבטיח כיסוי ביטוחי במקרה של תביעה.

אלו הרחבים כלולים בכיסוי הביטוחי?

 • בני זוג: הפוליסה מורחבת לכסות תובענה שהוגשה כנגד בן/בת הזוג של המבוטח, הנובעת אך ורק ממעמדו כבן/בת זוג של המבוטח, בגין תגמולי ביטוח שנתבעו מהרכוש המשותף בחיי הנישואין או מרכוש המוחזק במשותף על ידי המבוטח ובן/בת הזוג. הרחבה זו חלה רק לגבי תביעה שעילתה מקרה ביטוח, המכוסה על פי הפוליסה לביטוח אחריות מקצועית לעורכי דין.
 • אובדן מסמכים: הפוליסה מורחבת לכסות את המבוטח בגין אובדן מסמכים.
 • היפר חובת סודיות: הפוליסה מורחבת לכסות את אחריות המבוטח בגין תביעות שיוגשו כנגדו אשר נובעות מהיפר חובת סודיות, אשר נעשה בתום לב.
 • חריגה מסמכות: הפוליסה מורחבת לכסות את אחריות המבוטח בגין חבות המוטלת עליו על פי דין, אשר נובעת מחריגה בתום לב מסמכות, שהקנתה לו על ידי אחר במהלך עיסוקו כעו"ד.
 • אי כשרות משפטית של המבוטח: במקרה של אי כשרות משפטית של המבוטח יהיו בן זוגו, אפוטרופוס, נציגו המשפטי או הנאמן בפשיטת הרגל שלו, זכאים לכל הזכויות המוקנות על פי פוליסה זו, להם היה זכאי המבוטח לפני שהפך חסר כשרות משפטית ובתנאי שמדובר בתביעה בשל מקרה ביטוח שבוצע על ידי המבוטח עצמו.
 • כיסוי לעיזבון: במקרה של פטירת המבוטח במהלך תקופת הביטוח, יורחב הכיסוי הביטוחי לכסות את עיזבון המבוטח. דהיינו, יכוסו תובענות אשר יוגשו נגד המבוטח או עזבונו או יורשיו החוקיים לאחר פטירתו.
 • ייצוג בהליך פלילי או מנהלי: הפוליסה מורחבת לשפות את המבוטח בגין הוצאות משפט סבירות להגנה משפטית בהליכי חקירה משטרתית או מנהלית או חקירת נסיבות מוות או הליכי קדם תביעה המופעלים על ידי המדינה, או בהליכים פליליים אחרים שננקטו כנגד המבוטח בעקבות מקרה ביטוח שאירע בתקופת הביטוח של פוליסה הביטוח.
 • שותפים נכנסים: הפוליסה מורחבת לכסות את חבותו של כל אדם המוגדר כשותף אצל המבוטח בגין כל תביעה, שתוגש נגדו לראשונה ותדווח למבטח במשך תקופת הביטוח של פוליסת הביטוח.
 • שותפים יוצאים: הפוליסה מורחבת לכסות את חבותו של כל אדם שחדל להיות שותף במבוטח במשך תוקפה של פוליסת הביטוח.
 • הצטרפות עורכי דין: במקרה של הצטרפות עורך דין למשרד המבוטח, יורחב הביטוח לכסות אף את חבותו ממועד ההודעה לחברת הביטוח.
 • הביטוח יכלול כיסוי לחבותו של עורך דין שהחליף עורך דין במשרד המבוטח וזאת ללא צורך בהודעה מוקדמת או בתשלום דמי ביטוח נוספים. (בתוספת דמי ביטוח)
 • אי יושר בגין עובדי המבוטח: הפוליסה מורחבת לכסות את אחריות המבוטח בגין אי יושר של עובדיו לרבות מעשים פליליים, הונאה, מרמה, חוסר תום לב, מעילה, מעילה באמון שנעשו ללא ידיעת המבוטח בעל הפוליסה. (בתוספת דמי ביטוח)
 • תקופת גילוי: הפוליסה מורחבת לשפות את המבוטח בגין דרישה או תובענה אשר הוגשה כנגדו לראשונה במשך תקופת הגילוי הנקובה ברשימת הפוליסה, שלא תעלה על 12 חודשים לאחר מועד ביטול הביטוח או סירוב לחדשו על ידי המבטח או מתום תקופת הביטוח, עקב מקרה שאירע במשך תקופת הביטוח הנקובה בפוליסה.  (בתוספת דמי ביטוח)

אנו עדים לכך כי בשנים האחרונות חלה עלייה משמעותית בהיקף התביעות המוגשות כנגד עורכי דין במטרה לתבוע את הנזקים הכספיים שנגרמו בעקבות הפרת החובה של עורך הדין הנתבע. כעורך דין, העוסק ביום יום בעריכת דין ובמתן יעוץ משפטי, חובה עליך להגן על עצמך באמצעות פוליסה לביטוח אחריות מקצועית לעורכי דין ובגבולות אחריות הולמים, התואמים את הסיכון המקסימלי אליו הנך עלול להיחשף בעת תביעה.

ב "נתן יוכל  ביטוח פנסיה ופיננסים" יודעים להתאים את הפוליסה הרחבה ביותר לצרכיך, עם דגש על מחיר אטרקטיבי – וזאת במקביל למתן שירות ויעוץ אישי, איכותי, מהיר ומקצועי לאורך כל תקופת הביטוח ובפרט בזמן תביעה.

התיאור המוצג בעמוד זה לעיל הינו תיאור כללי של הפוליסה/התוכנית. תיאור זה אינו מפרט את כל ההוראות, התנאים והסייגים הכלולים בפוליסה/בתוכנית. הפרטים המלאים מצויים בפוליסה/בתוכנית הרלוונטית ובהסכמי השירות, אם וככל שקיימים. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין המידע המופיע בפוליסה/בתוכנית, המידע הרשום בפוליסה/בתוכנית גובר על התיאור באתר
לקביעת פגישה ללא התחייבות