ביטוחים↓

רח' לסקוב 6 תל-אביב 6473606

-

ביטוח אחריות מקצועית לרואה חשבון

ביטוח אחריות מקצועית לרואה חשבון, הינו ביטוח המעניק כיסוי ביטוחי במקרים של תביעות נזיקין מצד שלישי, כתוצאה ממעשה רשלנות, טעות השמטה או מחדל רשלני או היפר חובה מקצועית, כלפי צד שלישי, שנעשו על ידי המבוטח במסגרת עיסוקו של המבוטח כרואה חשבון.

למי מיועדת הפוליסה?                     
הפוליסה לביטוח אחריות מקצועית מיועדת לרואי חשבון.
רואה חשבון חשוף לתביעות נזיקין בגין נזקים הנגרמים לצד שלישי כתוצאה מטעות או טיפול חסר (השמטה), מחדל או רשלנות מקצועית שנגרמו בתום לב.

​מהם עיקרי הפוליסה?
הפוליסה לביטוח אחריות מקצועית לרואה חשבון, מעניקה לך הגנה משפטית בשל תביעות מצד שלישי הנובעות מהפרת חובה מקצועית, רשלנות, טעות או השמטה שנעשו בתום לב בנושאים שונים בתחום פעילותך בראיית חשבון או במשרד לראיית חשבון לרבות שירותים מקצועיים הניתנים על ידי רואה חשבון כמוגדר בחוק רואי חשבון תשט"ו 1955 סעיף "שירותים יחודיים לרואי חשבון".

הכיסוי הביטוחי הינו עד לסכום שנקבע בהסכמה מראש בינך ובין חב' הביטוח כגבולות האחריות הנקובים ברשימת הפוליסה אשר מציין את גבולות האחריות המירביים למקרה/לנזק ולכל הפיצויים משך תקופת הביטוח במקרה של תביעה שתוגש כנגדך.

בסיס הביטוח: הכיסוי הביטוחי הינו על בסיס "הגשת תביעה" –  claims maid basis     
כלומר פוליסת הביטוח מכסה אחריות בשל תביעה אשר תוגש כנגדך לראשונה (ותימסר לחברת הביטוח) בתוך תקופת הביטוח  (ולא על בסיס אירוע !) ובכל מקרה לא תחול על חברת הביטוח אחריות כלשהי לפי הפוליסה בגין כל תביעה שתוגש כנגדך והנובעת ממקרה ביטוח שאירע או נטען שאירע לפני התאריך הרטרואקטיבי המצוין ברשימה.

חשוב ביותר: בביטוח מסוג זה יש חשיבות לרצף הביטוח על מנת להבטיח כיסוי ביטוחי במקרה של תביעה.
בנוסף, הפוליסה לביטוח אחריות מקצועית כוללת כיסוי עבור הוצאות הגנה משפטית בגין תביעות אלו.

אילו הרחבות ניתן להוסיף לפוליסה?

  • כיסוי בגין אובדן מסמכים: הפוליסה מורחבת לכסות את המבוטח עקב תביעה שתוגש כנגדו וזאת עקב אבדן או נזק למסמכים מכל סוג שהוא.
  • הרחב הוצאת דיבה: הפוליסה תורחב לשפות את המבוטח בגין תביעה כנגדו עבור השמצה או דיבה או שם רע או לשון הרע במסגרת עיסוקו כרואה חשבון.
  • קבלנות משנה: הפוליסה מכסה את אחריותו של המבוטח בגין עיסוק כקבלן משנה עבור רואי חשבון אחרים.
  • אחריות שילוחית: הפוליסה מורחבת לכסות את אחריותו השילוחית של המבוטח בגין מעשה או מחדל של כל אדם הפועל מטעמו
  • חריגה מסמכות: הפוליסה מורחבת לשפות את המבוטח בגין אחריות הנובעת מחריגה בתום לב מסמכות ייצוג שהוקנתה לו על ידי אחר במהלך העיסוק של המבוטח כרואה חשבון.
  • מעילה באמון של עובדים: הפוליסה מורחבת לכסות את אחריותו של המבוטח בגין אי יושר, תרמית, הונאה או מעילה באמון של עובדו/עובדיו, שנעשו שלא בידיעתו.
  • אחריות אישית: הפוליסה מורחבת לכסות את אחריותם הישירה של שותפי המבוטח, מנהליו, עובדיו ושל כל אדם הפועל מטעמו בגין כל תביעה שתוגש עקב היפר חובה מקצועית תוך כדי העיסוק של המבוטח כרואה חשבון.
  • הרחב תקופת גילוי: הפוליסה מורחבת לשפות את המבוטח בגין דרישה או תובענה, אשר הוגשה לראשונה כנגדו במשך תקופת הגילוי הנקובה בדף הרשימה של הפוליסה, לאחר מועד ביטול הביטוח או תום תקופת הביטוח, בהתאם למקרה, עקב מקרה ביטוח, שאירע במשך תקופת הביטוח הנקובה בפוליסה.
  • הרחב הוצאות הגנה בהליכים פליליים: חברת הביטוח תעמיד על חשבונה למבוטח ששמו נקוב בדף הרשימה של הפוליסה או לרשות מי מעובדיו עורך דין לשם מתן הגנה משפטית בהליכים פליליים, שיוגשו בעקבות מקרה ביטוח מכוסה, שאירע בתקופת הביטוח על פי פוליסת הביטוח.

כרואה חשבון חשוב שתדע כי הנך חשוף לתביעה מצד שלישי כתוצאה מהפרת חובתך המקצועית שנעשתה על ידך בתום לב, עקב רשלנות, טעות או מחדל.  נזק שיגרם על ידך ללקוח או לכל צד שלישי עשוי להיות בסכום גבוה. לא מן הנמנע כי הלקוח יגיש תביעה כנגדך בגין כלל הנזקים הכספיים שנגרמו לו. הפתרון המושלם להתגוננות מפני תביעות שיוגשו כנגדך הינו באמצעות פוליסה לביטוח אחריות מקצועית אשר תעניק לך כיסוי ביטוחי מקיף תואם את עיסוקך.

ב "נתן יוכל ביטוח פנסיה ופיננסים" יודעים להתאים את הפוליסה הרחבה ביותר לצרכיך, עם דגש על מחיר אטרקטיבי וזאת במקביל למתן שירות ויעוץ אישי, איכותי, מהיר ומקצועי לאורך כל תקופת הביטוח ובפרט בזמן תביעה.

התיאור המוצג בעמוד זה לעיל הינו תיאור כללי של הפוליסה/התוכנית. תיאור זה אינו מפרט את כל ההוראות, התנאים והסייגים הכלולים בפוליסה/בתוכנית. הפרטים המלאים מצויים בפוליסה/בתוכנית הרלוונטית ובהסכמי השירות, אם וככל שקיימים. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין המידע המופיע בפוליסה/בתוכנית, המידע הרשום בפוליסה/בתוכנית גובר על התיאור באתר
לקביעת פגישה ללא התחייבות