ביטוחים↓

רח' לסקוב 6 תל-אביב 6473606

-

ביטוח אחריות מקצועית לשמאי מקרקעין

ביטוח אחריות מקצועית הינו ביטוח המעניק לך כיסוי ביטוחי במקרים של תביעות נזיקין מצד שלישי כתוצאה מ "היפר חובה מקצועית אשר מקורו במעשה רשלנות, טעות או השמטה". תוצאתו תגרום לנזק  גוף / רכוש / פיננסי טהור לצד שלישי.

 • נזק פיננסי טהור: נזק כספי ישיר שנגרם לצד שלישי.
 • נזק לגוף: נזק גופני, נזק נפשי, חולי, מחלה או מוות שנגרמו לצד שלישי.
 • נזק לרכוש: נזק, הרס, אובדן או אובדן השימוש שנגרם לרכוש צד שלישי.

בנוסף, הפוליסה לביטוח אחריות מקצועית כוללת כיסוי עבור הוצאות הגנה משפטית בגין תביעות אלו.

למי מיועדת הפוליסה?
הפוליסה לביטוח אחריות מקצועית מיועדת לכל העוסק במקצוע שמאות מקרקעין ומוסמך כשמאי מקרקעין על פי החוק.
שמאי מקרקעין חשוף לתביעות נזיקין בגין נזקים הנגרמים לצד שלישי כתוצאה מטעות או רשלנות מקצועית.

​מהם עיקרי הפוליסה?
הפוליסה לביטוח אחריות מקצועית לשמאי מקרקעין מעניקה לך הגנה משפטית בשל תביעות מצד שלישי הנובעות מהפרת חובה מקצועית, רשלנות, טעות או השמטה שנעשו בתום לב בנושאים שונים בתחום עיסוקך בשמאות המקרקעין.
הכיסוי הביטוחי הינו עד לגבולות האחריות הנקובים ברשימת הפוליסה למקרה/לנזק ולכל הפיצויים משך תקופת הביטוח.

בסיס הביטוח: claims maid basis
הכיסוי הביטוחי הינו על בסיס "הגשת תביעה" – כלומר פוליסת הביטוח מכסה אחריות בשל תביעה אשר תוגש כנגדך לראשונה (ותימסר לחברת הביטוח) בתוך תקופת הביטוח (ולא על בסיס אירוע !) ובכל מקרה, לא תחול על חברת הביטוח אחריות כלשהי לפי הפוליסה בגין כל תביעה שתוגש כנגדך והנובעת ממקרה ביטוח שאירע או נטען שאירע לפני התאריך הרטרואקטיבי המצוין ברשימה.

חשוב ביותר: בביטוח מסוג זה יש חשיבות לרצף הביטוח על מנת להבטיח כיסוי ביטוחי במקרה של תביעה.

אילו הרחבות ניתן להוסיף לפוליסה?

 • כיסוי בגין אובדן מסמכים: אבדן מסמכים ואמצעי מידע אחרים אשר הופקדו בידי המבוטח במהלך עיסוקו, עקב מקרה ביטוח המכוסה על פי הפוליסה.
 • כיסוי בגין אי יושר עובדים: עקב מקרה ביטוח שעילתו היא מעשה או מחדל פלילי שנעשו שלא ביושר ובזדון על ידי עובד המבוטח בעבר או בהווה.
 • כיסוי בגין פגיעה בפרטיות השמצה ודיבה: בגין תביעה המיוחסת שעילתה היא פגיעה בפרטיות, השמצה, הוצאת דיבה ושם במסגרת עיסוקך כשמאי מקרקעין.
 • כיסוי להגנה בפני הליכים פליליים/משמעתיים: חב' הביטוח תעמיד  עורך דין, לשם ייעוץ או הגנה משפטית בהליכים  פליליים והליכים משמעתיים במידה ואשר קשורים למקרה ביטוח המכוסה על פי הפוליסה.
 • כיסוי לתקופת גילוי מאורכת: במקרה של ביטול הפוליסה או אי חידושה, תכסה חברת הביטוח תביעות שמקורן במקרה ביטוח המכוסה במסגרת הפוליסה, שנגרם בתקופה המתחילה בתאריך הרטרואקטיבי ומסתיימת במועד תום תקופת הביטוח הנקוב ברשימה, ובתנאי שתביעות או הודעה על האפשרות לתביעות אלה הובאו לידיעת המבוטח לראשונה בתוך התקופה שצויינה בדף הרשימה או בתוך תקופה של 6 חודשים ממועד סיום תקופת הביטוח המקורית.
 • ביטוח אחריות כלפי צד שלישי: הרחבת הכיסוי הביטוחי לאחריות כלפי צד שלישי  בשל מקרה ביטוח לצד שלישי.
  • מקרה ביטוח:
  • אירוע תאונתי שגרם ל:
   • נזק גוף: מוות, מחלה, פגיעה או ליקוי גופני, נפשי או שכלי.
   • נזק רכוש שייגרם לרכוש צד שלישי לרבות אובדן או נזק שהינו תוצאה ישירה של היזק כאמור.

אל תישאר חשוף. יותר ויותר תביעות מוגשות כנגד בעלי מקצוע חופשיים לרבות כנגד שמאי מקרקעין, העלולים לטעות בעבודתם ולגרום לנזקים לצדדים שלישיים.

ב "נתן יוכל  ביטוח פנסיה ופיננסים" יודעים להתאים את הפוליסה הרחבה ביותר לצרכיך, עם דגש על מחיר אטרקטיבי –
וזאת במקביל למתן שירות ויעוץ אישי, איכותי, מהיר ומקצועי לאורך כל תקופת הביטוח ובפרט בזמן תביעה.

התיאור המוצג בעמוד זה לעיל הינו תיאור כללי של הפוליסה/התוכנית. תיאור זה אינו מפרט את כל ההוראות, התנאים והסייגים הכלולים בפוליסה/בתוכנית. הפרטים המלאים מצויים בפוליסה/בתוכנית הרלוונטית ובהסכמי השירות, אם וככל שקיימים. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין המידע המופיע בפוליסה/בתוכנית, המידע הרשום בפוליסה/בתוכנית גובר על התיאור באתר
לקביעת פגישה ללא התחייבות