ביטוחים↓

רח' לסקוב 6 תל-אביב 6473606

-

ביטוח בתי מלאכה ומפעלי ייצור

הפוליסה לביטוח מפעלי ייצור ובתי מלאכה הינה פוליסה חדשנית, ייעודית לתחום פעילות זה בהתחשב בצרכיו המיוחדים של בעלי מלאכה ומפעלי ייצור. 

הפוליסה כוללת מגוון רחב של כיסויים ביטוחיים ללא תוספת תשלום, היא בעלת יתרונות משמעותיים
רבים כמפורט לעיל ומוצעת במחיר אטרקטיבי באופן מיוחד. 

 • הפוליסה מקנה פתרונות ייחודיים וגמישים לצרכים של בעלי בתי מלאכה ומפעלי ייצור.
 • הפוליסה כוללת תנאים משופרים לבתי מלאכה ומפעלי ייצור.
 • הפוליסה מעניקה ביטוח מקיף למבנה וביטוח לתכולת בית המלאכה ואו המפעל על בסיס כיסוי כל הסיכונים ובכלל זה רעידת אדמה ונזקי טבע.
 • הפוליסה מיועדת למפעלי ייצור ובתי מלאכה בסכום ביטוח מרבי של 5 מיליון דולר לסיכוני רכוש  ואובדן רווחים .
 • הפוליסה בתוקף גם בעת עריכת שיפוצים קלים. 

עיקרי הכיסוי:  

תכולה:

כיסוי על בסיס כל הסיכונים. כיסוי התכולה הוא חובה וכולל הרחבות רבות ללא תוספת פרמיה 
(בכפוף לתנאי הפוליסה) כדוגמת: 

 • כיסוי לחפצים אישיים של העובדים.
 • שחזור מסמכים – עד 10% מסכום ביטוח התכולה.
 • ביטוח לכספים – עד 5% מסכום ביטוח התכולה ולא יותר מ 20,000 ₪ הנמוך מביניהם.
 • ביטוח לשכר אדריכלים ומהנדסים וביטוח הוצאות עבור פינוי הריסות.
 • עלייה עונתית של 20% בערך המלאי טרם ראש השנה ופסח. 


הכיסוי כולל הרחבות נוספות כמפורט בתנאי הפוליסה

מבנה: 

כיסוי על בסיס מקיף מפני סיכוי אש, התפוצצות, מהומות ונזק בזדון, פגיעה ע"י כלי רכב וכלי טיס ונזקי צנרת. הכיסוי כולל הרחבות רבות ללא תוספת פרמיה (בכפוף לתנאי הפוליסה) כדוגמת: 

 • נזקי פריצה למבנה.
 • אבדן דמי שכירות – עד 10% מסכום ביטוח המבנה.
 • שבר שמשות / שלטים ומשטחי זכוכית (עד 5% מסכום ביטוח המבנה ולא יותר מ 25,000 ₪ 
 • לפי הסכום הנמוך מבין השניים).
 • פינוי הריסות .
 • שכר אדריכלים ומהנדסים.  


הכיסוי כולל הרחבות נוספות כמפורט בתנאי הפוליסה.

ניתן לרכוש כיסוי לתיקון נזקי מים למבנה באמצעות "נותן שרות" מטעם חב' הביטוח.

"מחשבית" – ביטוח מערכות ממוחשבות וציוד אלקטרוני:

כיסוי לאבדן או נזק פיזי, תאונתי ובלתי צפוי לציוד כמפורט ברשימה. 

במסגרת הכיסוי ניתן לרכוש:

 • פרק כיסוי לחומרה, מחשבים, ציוד היקפי או ציוד אלקטרוני אחר.
 • פרק לכיסוי הוצאות שחזור נתונים ותוכנה. 
 • פרק לכיסוי הוצאות תפעול נוספות כתוצאה מנזק פיזי לציוד. 


ניתן להרחיב את הכיסוי לציוד נייד  גם בעת שהות בחו"ל.  

אובדן רווחים:

אובדן או נזק הנובעים מהפסקה או הפרעה בתפעול העסק עקב נזק לתכולה או נזק למבנה.

הפרק כולל הרחבות כדוגמת:
 • מניעת גישה
 • כיסוי להוצאות הכנת תביעה 
חבות מעבידים:  

למעביד אחריות בתוקף חוק לכל אדם המועסק במפעלו. 
במקרה שהמעביד יהיה חייב לשלם פיצויים בעבור חבלה, או נזק, או מוות, לפי פקודת הנזיקין, מעל לתשלומי ביטוח לאומי, גבול האחריות הקיים הינו חמישה מיליון דולר (בהמרה לש"ח) למקרה ולסה"כ תקופת הביטוח.

הפרק כולל הרחבות רבות כדוגמת:

 • כיסוי להגנה בהליכים פליליים עד לסך 100,000 ש"ח
 • כיסוי לחבות המבוטח כלפי העובדים בעת שהותם באופן זמני מחוץ לגבולות  מדינת ישראל.
 • כיסוי לבעלי שליטה המוגדרים כעובדים שכירים בעסק.
 • הכיסוי כולל הרחבות נוספות כמפורט בתנאי הפוליסה
אחריות כלפי צד שלישי: 

אחריות חוקית של המבוטח כלפי צד שלישי עקב מקרה ביטוח –  אירוע תאונתי ובלתי צפוי שגרם ל: 

 1. היזק גופני, מוות, מחלה, פגיעה או ליקוי נפשי או שכלי.
 2. היזק לרכוש צד שלישי. 

הכיסוי כולל הרחבות כדוגמת:

 • כיסוי להגנה בהליכים פליליים עד לסך 100,000 ש"ח.
 • חבות המבוטח העלולה לנבוע מאחזקת נשק ברישיון על ידו או על ידי מי מעובדיו
 • אחריותו השילוחית של המבוטח הנובעת ממעשיו או חדליו של כל אדם או גוף הפועל מטעמו
 • חבות המבוטח בגין פעילותם של קבלנים וקבלני משנה.
 • הרחבה לביטוח אחריות המוצר בגין ייצור ושיווק מוצרים. 
 • הכיסוי כולל הרחבות נוספות כמפורט בתנאי הפוליסה.
סחורה בהעברה: 
 • כיסוי לסחורות בית המלאכה ואו המפעל מפני נזק בעת העברת הסחורות מחוץ לבית המלאכה.
 • הכיסוי הבסיסי הינו לנזקי אש, התפוצצות, פגיעת ברק או התהפכות של כלי הרכב המוביל.


ניתן לרכוש הרחבות נוספות כמפורט בתנאי הפוליסה

ביטוח כספים:

כיסוי  לכספי בית המלאכה ואו המפעל מפני נזק בעת המצאות הכספים בקופה, בכספת או בהעברה לבנקים ולספקים בכפוף לתנאי הפוליסה


תאונות אישיות:

כיסוי מפני מוות מתאונה, נכות מתאונה או אי כושר עבודה זמני עקב תאונה, למבוטחים עד גיל 70. 
הפרמיה נקבעת על פי תחום העיסוק של בית המלאכה  וסכום הביטוח אותו בחר המבוטח. סכום הביטוח המירבי עומד על סך 500,000 ש"ח

ניתן לרכוש כיסויים נוספים כדוגמת:

 • נהיגה ברכב דו גלגלי, מנועי או טרקטורון
 • סיכון מלחמה פסיבי
 • פיצוי כפול בגין אי כושר עבודה זמני בעת אשפוז
התיאור המוצג בעמוד זה לעיל הינו תיאור כללי של הפוליסה/התוכנית. תיאור זה אינו מפרט את כל ההוראות, התנאים והסייגים הכלולים בפוליסה/בתוכנית. הפרטים המלאים מצויים בפוליסה/בתוכנית הרלוונטית ובהסכמי השירות, אם וככל שקיימים. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין המידע המופיע בפוליסה/בתוכנית, המידע הרשום בפוליסה/בתוכנית גובר על התיאור באתר
לקביעת פגישה ללא התחייבות