ביטוחים↓

רח' לסקוב 6 תל-אביב 6473606

-

ביטוח חיים למקרה מוות

רמת החיים של משפחתך עלולה להיפגע בעת מוות. פוליסה לביטוח חיים למקרה מוות נועדה להבטיח למשפחתך את הסכום הדרוש על מנת לשמור על רווחת המשפחה ועל ההמשכיות הכלכלית ויציבותה בזמנים קשים. "נתן יוכל" מאפשרת לך כבר עתה להבטיח את עתיד משפחתך באמצעות רכישת פוליסה מתאימה – למקרה מוות (ריסק). לפי פוליסה זו ישולם הפיצוי הכספי למוטב במקרה פטירה חס וחלילה, באמצעות תשלום חד פעמי או בתשלומים בהתאם לתוכנית הביטוח שבחרת בעת רכישת הפוליסה.

ביטוח מפני מוות הוא ביטוח המבוסס על הסיכון למשך תקופת הביטוח ואינו מאפשר למבוטח צבירת פרמיות לחיסכון. לכן, הוא אינו כולל ערך פדיון או ערך מסולק. מסיבה זו, המבוטח אינו זכאי לקבל את הסכומים ששילם בעבור הביטוח במקרה של ביטול.

תעריף ביטוח חיים ותקופת הביטוח:

תעריף הביטוח למקרה מוות נקבע לפי גיל המבוטח, מינו והרגלי עישון (מעשן או לא). פרמיית הביטוח משתנה לפי גיל המבוטח מדי שנה בשנה או מדי חמש שנים (בהתאם לסוג התוכנית). הביטוח נמשך עד לתום תקופת הביטוח (גיל 70) או עד יום מותו של המבוטח, לפי האירוע המוקדם.

הצטרפות לביטוח

בעת ההצטרפות לביטוח חיים נדרש המבוטח למילוי טופס הצעה להצטרפות לביטוח. עליו לענות על כל השאלות ולמלא את הפרטים המהותיים והרלוונטיים לפי דרישת חברת הביטוח, בגילוי מלא. גילוי זה קשור, בין השאר, לפרטי המבוטח, המקצוע/עיסוק, תחביבים, הכיסוי הביטוחי והצהרת המועמד לביטוח על מצבו הבריאותי. לעיתים דורשת חברת הביטוח כי המבוטח יעבור בדיקות רפואיות או ימציא מסמכים שונים לגבי מצבו הבריאותי. חברת ביטוח רשאית שלא לקבל לביטוח כל אדם שהוא. אי מסירת פרטים מלאים ונכונים לחברת הביטוח במועד ההתקשרות, עשויה להביא לשלילת תשלום תגמולי ביטוח החיים למוטבים לאחר פטירת המבוטח.

ביטוח חיים למקרה מוות בסכום חד פעמי

מוות במשפחה הינו משבר רגשי אשר מלווה בצער רב. יחד עם הכאב האדיר מאיים על המשפחה גם משבר כלכלי. התחייבויות שוטפות, חובות חד פעמיים… אלו עשויים להיות לנטל על בני המשפחה ועלולים לסכן את המשך חיי המשפחה ברמת חיים נאותה.

בכדי שרמת החיים לא תפגע, קיומו של ביטוח למקרה מוות מאפשר למשפחה לשמור על אורח החיים הרגיל מבלי להזדקק לעזרתם של אחרים ומבלי שיהיה צורך לעשות שימוש בכספים שנחסכו במשך זמן רב למטרות חשובות אחרות, כגון רכישת דירה או חתונה או לימודים אקדמאיים ועוד.

"נתן יוכל" תמליץ לך על תוכנית הביטוח המתאימה לך ביותר על פי צרכיך.

התוכנית מיועדת למעוניינים בתשלום סכום חד פעמי למשפחתם (בגובה שנקבע מראש), במקרה של פטירה. כמו כן פוליסה לביטוח חיים למקרה מוות בסכום חד פעמי נותנת לך מענה גם במקרים הבאים:

  • בטחון כלכלי במקרה של עבודה מסוכנת או התחייבות כספית גדולה – כאשר קיים צורך זמני בביטוח (בשל עבודה מסוכנת או התחייבות כספית גדולה).
  • ריסק זמני – פתרון במקרה של מחסור זמני בכסף לתשלום ביטוח הכולל חיסכון – כאשר מתעורר קושי זמני בתשלום עבור ביטוח הכולל חיסכון (בשל מחסור זמני בכסף או לפני כניסתו לתוקף של ביטוח המנהלים) ונדרש לרכוש את הכיסוי הביטוחי הבסיסי הזול ביותר עד למועד שבו יוחלף בביטוח אחר.
  • צורך לפרוע חובות – כאשר קיים צורך בקבלת סכום כספי בסכום ידוע מראש במקרה של מות המבוטח על מנת לשלם חובות, לפרוע משכנתא וכו'.
  • ביטוח שותפים – בביטוח שותפים מבטחים את חיי השותפים. גובה סכום הביטוח אמור לשקף את שווי חלקם בשותפות. כך, במקרה בו נפטר אחד מהם ישולם חלקו, כסכום ביטוח, לבני משפחתו, והשותפות תמשיך להתקיים מבלי שיווצר מצב בו יאלצו השותפים הנותרים בחיים לשלם את חלקו בשותפות או "לקבל" את יורשי הנפטר כשותפים לניהול העסק, החברה או השותפות.

ברכישת פוליסה לביטוח חיים למקרה מוות בסכום חד פעמי, עומדות בפניך האפשרויות הבאות:

  • לקבוע את מסלול התשלומים – כמסלול תשלומים בפרמיה המשתנה מדי שנה, או מדי חמש שנים.
  • קביעת תשלום סכום הביטוח למוטב במקרה של פטירה.
  • אפשרות לרכישת הביטוח גם כתוספת לביטוחי חיים אחרים.
התיאור המוצג בעמוד זה לעיל הינו תיאור כללי של הפוליסה/התוכנית. תיאור זה אינו מפרט את כל ההוראות, התנאים והסייגים הכלולים בפוליסה/בתוכנית. הפרטים המלאים מצויים בפוליסה/בתוכנית הרלוונטית ובהסכמי השירות, אם וככל שקיימים. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין המידע המופיע בפוליסה/בתוכנית, המידע הרשום בפוליסה/בתוכנית גובר על התיאור באתר
לקביעת פגישה ללא התחייבות