ביטוחים↓

רח' לסקוב 6 תל-אביב 6473606

-

ביטוח חנות

הפוליסה לביטוח חנות, ייעודית לביטוחי חנויות, למעט חנויות תכשיטים וכוללת מגוון רחב של  כיסויים ביטוחיים ללא תוספת תשלום ומוצעת במחיר אטרקטיבי באופן מיוחד.

להלן מפורטים יתרונותיה של הפוליסה לביטוח חנות

 • הפוליסה מקנה פתרונות ייחודיים וגמישים לצרכים של בעלי החנויות
 • הפוליסה כוללת תנאים משופרים לחנויות בקניונים ובמרכזי בי ו ג'י
 • הפוליסה מענירה כיסוי למבנה ולתכולה על בסיס כל הסיכונים
 • הפוליסה מיועדת לחנויות להן סכום הביטוח המירבי לא עולה על 5 מליון דולר לסיכוני
 • רכוש ואובדן רווחים.
 • הפוליסה בתוקף גם בעת עריכת שיפוצים קלים בהיקף שאינו עולה על 50,000 ש"ח.

עיקרי הכיסוי:  

תכולה:

כיסוי על בסיס כל הסיכונים. כיסוי התכולה הוא חובה וכולל הרחבות רבות ללא תוספת פרמיה (בכפוף לתנאי הפוליסה) כדוגמת:

 • התמוטטות מדפים.
 • הוצאות מיון וסי המלאי שנגרמו במישרין עקב מקרה ביטוח.
 • הגנה על שם המותג  – עד 20% מסכום הביטוח למלאי או 100,000 ₪ לפי הנמוך בין השניים.
 • אובדן הכנסות החנות.
 • ביטוח לכספים – עד 5% מסכום ביטוח התכולה או עד 20,000 ₪ לפי הנמוך מבין השניים.
 • ביטוח לשכר אדריכלים ומהנדסים
 • ביטוח הוצאות עבור פינוי הריסות
 • עלייה עונתית של 20% בערך המלאי טרם ראש השנה ופסח
 • הכיסוי כולל הרחבות נוספות כמפורט בתנאי הפוליסה.
מבנה:

כיסוי על בסיס כל הסיכונים הכולל הרחבות רבות ללא תוספת פרמיה (בכפוף לתנאי הפוליסה) כדוגמת:

 • אבדן דמי שכירות – עד 10% מסכום הביטוח של המבנה המבוטח שניזוק ובכל מקרה לא יותר
 • מדמי השכירות ההכרחיים אשר שולמו בפועל
 • שבר שמשות שלטים ומשטחי זכוכית – עד 5% מסכום הביטוח של המבנה אוד לסך 25,000 ₪
 • לפי הסכום הנמוך מבין השניים.
 • פינוי הריסות – אחריות המבוטח מוגבלת לסכום שאינו עולה על 15% מערך הנזק.
 • הוצאות הצלה ומנע – אחריות המבטח לפי הגבלה זו מוגבלת לסכום שאינו עולה על 40,000 ₪.
 • שכר אדריכלים ומהנדסים – אחריות המבטח על פי הרחבה זו לא תעלה על 15% מסך הנזק המכוסה.
 • הכיסוי כולל הרחבות נוספות כמפורט בתנאי הפוליסה.

"מחשבית" – ביטוח מערכות ממוחשבות וציוד אלקטרוני:

כיסוי לאבדן או נזק פיזי, תאונתי ובלתי צפוי לציוד כמפורט ברשימה.
במסגרת הכיסוי ניתן לרכוש:

 • פרק כיסוי לחומרה, מחשבים, ציוד היקפי או ציוד אלקטרוני אחר
 • פרק לכיסוי הוצאות שחזור נתונים ותוכנה.
 • פרק לכיסוי הוצאות תפעול נוספות כתוצאה מנזק פיזי לציוד.


ניתן להרחיב את הכיסוי לציוד נייד גם בעת שהות בחו"ל.

אובדן הכנסות על בסיס יומי:

פיצוי המבוטח עבור הפסקת תפעול העסק עקב נזק לתכולה או נזק למבנה, על בסיס יומי, למשך 100 ימים לכל היותר. הפרק כולל הרחבות כדוגמת:

מניעת גישה

כיסוי להפסקת תפעול החנות מחמת ימי אבל במקרה של פטירת אדם מקירבה ראשונה למבוטח (בן/בת זוג, אב, אם, אח, אחות, בן, בת) ללא השתתפות עצמית.

אובדן רווחים:

אובדן או נזק הנובעים מהפסקה או הפרעה בתפעול עסקו של המבוטח שייגרמו עקב  מבוטח למבנה או לרכוש אחר או חלק ממנו, המשמשים את המבוטח לניהול עסקו.

הפרק כולל הרחבות כדוגמת:
 • מניעת גישה
 • חלוקה מחלקתית
 • מכירת ניצולת
 • מכירה מתוך המלאי
 • כיסוי להוצאות הכנת תביעה עבור שכרם שלאי חשבון, מומחים ויועצים אחרים.
חבות מעבידים: 

למעביד אחריות בתוקף חוק לכל עובד המועסק באמצעותו.

במקרה שהמעביד יהיה חייב לשלם פיצויים בעבור חבלה, או נזק, או מוות, לפי פקודת הנזיקין, מעל לתשלומי ביטוח לאומי, גבול האחריות הקיים הינו חמישה מיליון דולר (בהמרה לש"ח) למקרה ולסה"כ תקופת הביטוח.

הפרק כולל הרחבות רבות כדוגמת: 

הרחבת בעלי שליטה.

 • כיסוי להגנה בהליכים פליליים עד לסך 100,000 ש"ח
 • כיסוי להוצאות משפטיות במקרה תביעה עקב הטרדה מינית – אחריות המבטח בגין
 • הרחבה זו לא תעלה על סך 100,000 ₪ כולל הוצאות ההגנה בתביעה שעל המבוטח לשאת.
 • כיסוי לחבות המבוטח כלפי העובדים בעת שהותם באופן זמני מחוץ לגבולות מדינת ישראל.


הכיסוי כולל הרחבות נוספות כמפורט בתנאי הפוליסה.

אחריות כלפי צד שלישי: 

אחריות חוקית של המבוטח כלפי צד שלישי עקב מקרה ביטוח –  אירוע תאונתי ובלתי צפוי שגרם ל:

 1. היזק גופני, מוות, מחלה, פגיעה או ליקוי נפשי או שכלי.
 2.  היזק לרכוש צד שלישי.
הכיסוי כולל הרחבות כדוגמת:
 • כיסוי להגנה בהליכים פליליים עד לסך 100,000 ש"ח.
 • חבות המבוטח העלולה לנבוע מאחזקת כלי נשק ברישיון על ידו או על ידי מי מעובדיו וזאת
 • בתנאי כי האירוע היה מחזיק הנשק בעל רישיון בר-תוקף לנשיאת כלי הנשק.
 • אחריותו השילוחית של המבוטח הנובעת ממעשיו או מחדליו של כל אדם או גוף הפועל מטעמו
 • עבור העסק המבוטח.
 • חבותו של המבוטח בגין פעילותם של קבלנים וקבלני משנה.


הכיסוי כולל הרחבות נוספות כמפורט בתנאי הפוליסה.

סחורה בהעברה: 

אובדן או נזק לסחורות החנות בעת העברתן בכל רכב ממונע – פרטי או מסחרי בשטח מדינת ישראל כתוצאה מהסיכונים המבוטחים.

 1. אש, ברק, התפוצצות.
 2. התהפכות או התנגשות של כלי הרכב המוביל עליו הוסע והועבר הרכוש המבוטח.


ניתן לרכוש הרחבות נוספות כמפורט בתנאי הפוליסה.

ביטוח כספים:

כיסוי  לכספי החנות מפני אובדן או נזק כתוצאה מהסיכונים המבוטחים לעיל

הסיכונים המבוטחים:
 1. לכספים בכספת – אש, התפוצצות, פריצה, שוד.
 2. לכספים בהעברה – אובדן או נזק תאונתי ובלתי צפוי
תאונות אישיות:

כיסוי מפני מוות מתאונה, נכות מתאונה או אי כושר עבודה זמני עקב תאונה, למבוטחים עד גיל 70.

הפרמיה נקבעת על פי תחום העיסוק של החנות וסכום הביטוח  אותו בחר המבוטח. סכום הביטוח המירבי עומד על 500,000 ₪

ניתן לרכוש כיסויים נוספים כדוגמת:

 • נהיגה ברכב דו גלגלי, מנועי או טרקטורון
 • סיכון מלחמה פסיבי
 • פיצוי כפול בגין אי כושר עבודה זמני בעת אשפוז
התיאור המוצג בעמוד זה לעיל הינו תיאור כללי של הפוליסה/התוכנית. תיאור זה אינו מפרט את כל ההוראות, התנאים והסייגים הכלולים בפוליסה/בתוכנית. הפרטים המלאים מצויים בפוליסה/בתוכנית הרלוונטית ובהסכמי השירות, אם וככל שקיימים. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין המידע המופיע בפוליסה/בתוכנית, המידע הרשום בפוליסה/בתוכנית גובר על התיאור באתר
לקביעת פגישה ללא התחייבות