ביטוחים↓

רח' לסקוב 6 תל-אביב 6473606

-

ביטוח תרופות שאינן כלולות בסל הבריאות

בעקבות התפתחותה המהירה של הטכנולוגיה ופיתוחן של תרופות רבות גדל במרוצת השנים משמעותית הפער בין הפתרונות שמציע סל הבריאות הממלכתי לבין התרופות והפתרונות הקיימים. לכן, תרופות רבות, בחלקן מאריכות ומצילות חיים, נותרו מחוץ לסל. במקום בו סל התרופות אינו מספק פתרון מלא, ישנה פוליסה שמעניקה כיסוי ביטוחי רחב לתרופות שאינן בסל, לכל המשפחה, בסכום של עד 5 מיליון שקלים, לאורך כל תקופת הביטוח.

הפוליסה מעניקה מגוון רחב של כיסויים לתרופות כמפורט ובכפוף לתנאי הפוליסה המלאים:

  • סכום כיסוי מרבי גבוה של עד סכום של 5 מיליון שקלים לכל תקופת הביטוח.
  • כיסוי לתרופות הכלולות בסל הבריאות אך לא להתוויה הרפואית אשר לשמה נדרשת התרופה למבוטח, ובלבד שאושר להתוויה זו על ידי רשויות מוסמכות בישראל, ארה"ב, או באחת מהמדינות הנוספות שמפורטות בפוליסה.
  • כיסוי לתרופות שאינן כלולות בסל, אשר מאושרות לטיפול, על פי ההתוויה לטיפול במצבו של המבוטח בישראל, ארה"ב או באחת מהמדינות הנוספות המפורטות בפוליסה.
  • כיסוי לתרופות Off Label (תרופות שאושרו לשימוש להתוויה אחרת, אך הוכרו כיעילות לטיפול במצבו הרפואי של המבוטח כמפורט בפוליסה), לכל מחלה (כיסוי של עד מיליון ₪ לתרופות Off Label שאינן אונקולוגיות)
  • כיסוי לתרופות לטיפול במחלות נדירות (תרופות יתום) שאינן כלולות בסל.
  • כיסוי ללא השתתפות עצמית לתרופות שעלותן מעל 500 שקלים (השתתפות עצמית נמוכה בגובה של 200 שקלים לתרופות שעלותן עד 500 שקלים).
התיאור המוצג בעמוד זה לעיל הינו תיאור כללי של הפוליסה/התוכנית. תיאור זה אינו מפרט את כל ההוראות, התנאים והסייגים הכלולים בפוליסה/בתוכנית. הפרטים המלאים מצויים בפוליסה/בתוכנית הרלוונטית ובהסכמי השירות, אם וככל שקיימים. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין המידע המופיע בפוליסה/בתוכנית, המידע הרשום בפוליסה/בתוכנית גובר על התיאור באתר
לקביעת פגישה ללא התחייבות