ביטוחים↓

רח' לסקוב 6 תל-אביב 6473606

-

קופת גמל לתגמולים

קופת גמל
קופת גמל הינה ישות משפטית עצמאית הפועלת באישור הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר ובכפוף להוראות הדין החלות על קופות גמל והנחיות הממונה. כספי קופות הגמל מושקעים כולם בשוק ההון, כאשר באמצעות כספים אלה ניתן לחסוך לצרכים פנסיונים ולמטרות נוספות. התשואה מחולקת בין עמיתי הקופה באופן יחסי לחלקם בנכסי הקופה.
לכל עמית בקופת גמל קיים חשבון נפרד בו נרשמות: הפקדותיו לחשבון, משיכותיו ממנו, הרווח (או ההפסד) על השקעתו בקופה ודמי הניהול הנגבים מחשבונו. כספי קופת הגמל מושקעים בהשקעות בהתאם להסדר החוקתי ובהתאם למסלול בחירתו של הלקוח.

קופת גמל לתגמולים 
מסלול חסכון לטווח ארוך או בינוני הנהנה מהטבת מס. העובד ו/או המעביד מפקידים כספים לקופה באופן שוטף וניתן למשוך ממנה כספים בהתאם לדין במועד המשיכה, בסכום חד פעמי, בדרך של הון. החל מיום 1/1/2008 לא ניתן לבצע הפקדות באפיק זה. החל מיום 1 בינואר 2008 מסלול החיסכון בגין הפקדות בקופת גמל מיועד לתשלום קצבה בגיל פרישה בהתאם לכללים ולתנאים הקבועים בחוק.

קופת גמל לא משלמת לקצבה – אפיק חיסכון פנסיוני לטווח ארוך. הכספים המשולמים לקופה ניתנים למשיכה בגיל הפרישה בדרך של קצבה. אפיק זה החליף את קופת הגמל לתגמולים על פי הוראות החוק.

התיאור המוצג בעמוד זה לעיל הינו תיאור כללי של הפוליסה/התוכנית. תיאור זה אינו מפרט את כל ההוראות, התנאים והסייגים הכלולים בפוליסה/בתוכנית. הפרטים המלאים מצויים בפוליסה/בתוכנית הרלוונטית ובהסכמי השירות, אם וככל שקיימים. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין המידע המופיע בפוליסה/בתוכנית, המידע הרשום בפוליסה/בתוכנית גובר על התיאור באתר
לקביעת פגישה ללא התחייבות