ביטוחים↓

רח' לסקוב 6 תל-אביב 6473606

-

קרן פנסיה מקיפה (פנסיית חובה)

בתחילת 2008 נכנס לתוקפה אחת מהרפורמות המשמעותיות בשוק העבודה בישראל – הסדר "פנסיית החובה". מטרתו להבטיח כי כל עובד ועובדת שכירים במדינת ישראל ייהנו מתנאי סוציאלי בסיסי – הפרשה לפנסיה. הוא חל על אותם עובדים שאין להם הסדר פנסיוני מיטיב מכוח הסכם קיבוצי כללי (ענפי), הסכם קיבוצי מיוחד, הסכם אישי, צו הרחבה או פנסיה תקציבית. דהיינו, עובד שחל עליו הסדר פנסיוני מיטיב לא יינזק, וההסדר הקיים ימשיך לחול עליו במתכונת הקיימת.

תנאי הזכאות לפנסיית החובה

 • על כל עובד/ת – החל מגיל 21 לגבר ו-20 לאישה ועד לגיל פרישה על-פי חוק.
 • כל עובד שלא חל עליו הסכם מיטיב.
 • החל מ-01.01.2009, כל עובד זכאי להפרשות לפנסיה לכשישלים 6 חודשי עבודה.
 • כתקופת היערכות, כל עובד שב-01.01.2008 יהיה מועסק 9 חדשים ומעלה.
 • עובד שהתחיל לעבוד במקום עבודה והינו בעל ביטוח פנסיוני, יהיה זכאי להיות מבוטח מהיום הראשון. ביצוע ההפרשות יחל לאחר 3 חודשי עבודה, רטרואקטיבית, או בתום שנת המס – לפי המוקדם מביניהם.

רכיבי השכר אשר יחשבו לצורך ביטוח פנסיוני

 • השכר המבוטח הינו השכר הקובע לפי חוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג – 1963, ויכלול את שכר הבסיס וכן את כל התוספות הקבועות להן זכאי העובד.
 • תקרת השכר המבוטח הינה השכר הממוצע במשק.

שיעורי ההפרשות

שיעורי ההפרשות מהשכר ישולמו מידי חודש בחודשו בהתאם לטבלה הבאה:

החל מיום… ואילךהפרשות מעבידהפרשות עובדהפרשות המעביד לפיצוייםסה"כ
01.01.20080.833%0.833%0.834%2.50%
01.01.20091.66%1.66%1.66%5.00%
01.01.20102.50%2.50%2.50%7.50%
01.01.20113.33%3.33%3.34%10.00%
01.01.20124.16%4.16%4.18%12.50%
01.01.20135.00%5.00%5.00%15.00%

השלמת פיצויי פיטורים

 • מעסיק המפריש פיצויי פיטורים כפי שתואר בטבלה לעיל או בשיעורים גבוהים יותר, יהיה רשאי לשלם השלמת פיצויי פיטורים עד ל-8.33% לקופת גמל לקצבה.
 • על המעסיק להודיע כי בחר לעשות כן בכתב לקופה עם העתק לעובד.
 • במקרה זה, כספי השלמת פיצויי הפיטורים יבואו במקום פיצויי פיטורים בהתאם לאמור בסעיף 14 לחוק פיצוי פיטורים, התשכ"ג – 1963.
 • הפרשות אלה לא ניתנות להחזרה למעביד, למעט מקרה בו העובד ימשוך כספים מקופת הגמל על פי תקנונה או במקרה אירוע מזכה.
 • אירוע מזכה – מוות, נכות או פרישה בגיל 60 ומעלה או, אם נשללה זכות העובד לפיצויי פיטורים בפסק דין או, מכוח סעיפים 16 ו-17 לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג – 1963.

אופן בחירת ההסדר הפנסיוני

 • העובד זכאי לבחור את קרן הפנסיה או את קופת הגמל לקצבה בה יבחר להיות מבוטח, וזאת בתוך 60 יום ממועד תחילת עבודתו אצל המעסיק.
 • על העובד להודיע למעסיקו בכתב באיזו קרן פנסיה או קופת גמל לקצבה בחר לביטוחו.
 • עובד שלא הודיע למעסיקו בכתב בפרק הזמן הנ"ל על הקופה בה בחר להיות מבוטח, יבטח אותו מעסיקו בקרן פנסיה חדשה מקיפה.
 • העובד יהיה זכאי לעבור לקופת גמל לקצבה אחרת ובלבד שתכלול כיסוי למקרי מוות ונכות.

הסדר פנסיה חובה משופר: 

הסדר "פנסיית החובה", שנכנס לתוקפו בתחילת 2008, שודרג בספטמבר 2010 – כך שבמקום ששיעור ההפרשה המקסימאלי יעמוד על 15% באופן הדרגתי עד שנת 2013, הוא יעלה לכדי 17.5% בשנת 2014. על פי ההסדר המשופר, המעסיקים יפרישו לצורך כך 2% נוספים, ואילו העובדים יפרישו 0.5%. הפרשת המעביד נותרה עד תקרת השכר הממוצע במשק. עובדים שזכאים כיום להסדר פנסיה מיטיב, ימשיכו ליהנות ממנו ללא קשר להסדר המשודרג. במסגרת ההסדר החדש הובהר כי לא תישלל הזכאות לקצבה מהביטוח הלאומי לעובדים שיצאו לפנסיה במסגרת פנסיית החובה. הבהרה נוספת הכלולה בהסדר המשופר קובעת כי מי שבעבודתו הקודמת היה מבוטח במסגרת ביטוח פנסיוני אחר, יהיה זכאי להפרשות לפי הסדר פנסיית חובה כבר החל מיום עבודתו הראשון במקום החדש, והוא לא יצטרך להמתין תקופת אכשרה (המתנה) של תשעה חודשים. תוקפו של ההסדר טרם נכנס לתוקפו (נכון לאוקטובר 2010) והוא יחול עם אישורו על ידי משרד התמ"ת, שיעניק לו מעמד של חוק לכל דבר.

שיעורי ההפרשות על פי ההסדר המשופר

שיעורי ההפרשות מהשכר ישולמו מידי חודש בחודשו בהתאם לטבלה הבאה:

 ייהנו מתנאי סוציאלי בסיסי – הפרשה לפנסיה. הוא חל על אותם עובדים שאין להם הסדר פנסיוני מיטיב מכוח הסכם קיבוצי כללי (ענפי), הסכם קיבוצי מיוחד, הסכם אישי, צו הרחבה או פנסיה תקציבית. דהיינו, עובד שחל עליו הסדר פנסיוני מיטיב לא יינזק, וההסדר הקיים ימשיך לחול עליו במתכונת הקיימת.

תנאי הזכאות לפנסיית החובה

 • על כל עובד/ת – החל מגיל 21 לגבר ו-20 לאישה ועד לגיל פרישה על-פי חוק.
 • כל עובד שלא חל עליו הסכם מיטיב.
 • החל מ-01.01.2009, כל עובד זכאי להפרשות לפנסיה לכשישלים 6 חודשי עבודה.
 • כתקופת היערכות, כל עובד שב-01.01.2008 יהיה מועסק 9 חדשים ומעלה.
 • עובד שהתחיל לעבוד במקום עבודה והינו בעל ביטוח פנסיוני, יהיה זכאי להיות מבוטח מהיום הראשון. ביצוע ההפרשות יחל לאחר 3 חודשי עבודה, רטרואקטיבית, או בתום שנת המס – לפי המוקדם מביניהם.

רכיבי השכר אשר יחשבו לצורך ביטוח פנסיוני

 • השכר המבוטח הינו השכר הקובע לפי חוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג – 1963, ויכלול את שכר הבסיס וכן את כל התוספות הקבועות להן זכאי העובד.
 • תקרת השכר המבוטח הינה השכר הממוצע במשק.

שיעורי ההפרשות

שיעורי ההפרשות מהשכר ישולמו מידי חודש בחודשו בהתאם לטבלה הבאה:

החל מיום… ואילךהפרשות מעבידהפרשות עובדהפרשות המעביד לפיצוייםסה"כ
01.01.20080.833%0.833%0.834%2.50%
01.01.20091.66%1.66%1.66%5.00%
01.01.20102.50%2.50%2.50%7.50%
01.01.20113.33%3.33%3.34%10.00%
01.01.20124.16%4.16%4.18%12.50%
01.01.20135.00%5.00%5.00%15.00%
01.01.20146.00%5.50%6.00%17.50%
 
התיאור המוצג בעמוד זה לעיל הינו תיאור כללי של הפוליסה/התוכנית. תיאור זה אינו מפרט את כל ההוראות, התנאים והסייגים הכלולים בפוליסה/בתוכנית. הפרטים המלאים מצויים בפוליסה/בתוכנית הרלוונטית ובהסכמי השירות, אם וככל שקיימים. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין המידע המופיע בפוליסה/בתוכנית, המידע הרשום בפוליסה/בתוכנית גובר על התיאור באתר
לקביעת פגישה ללא התחייבות