ביטוחים↓

רח' לסקוב 6 תל-אביב 6473606

-

תיאור כיסויים ביטוחיים

ביטוח אש

סיכוני היסוד של הפוליסה לביטוח אש הם אש או ברק. הביטוח לפי סיכון זה מכסה אובדן או נזק לרכוש המבוטח (מבנה ותכולה) שייגרמו על ידי אש או ברק.

ביטוח פריצה ושוד 

פריצה משמעה גניבת רכוש מבוטח (נטילת הרכוש בכוונה לשלול את החזקה מהבעלים), לאחר חדירה בכוח ובאלימות לתוך המבנה המכיל אותו. זאת בדרך בלתי מקובלת ואגב התגברות על מכשול שננקט בסבירות להגנה על הרכוש המבוטח ונותרו סימנים המעידים על שימוש בכוח ובאלימות בחדירה או ביציאה.

על המבוטח חלה הראיה כי נתמלאו התנאים לקיום פריצה כמשמעה לעיל (השחתת רכוש אחר אינה כלולה בכיסוי הביטוחי והיא מכוסה בהרחבת נזק בזדון בפוליסה).

ביטוח אובדן רווחים / ביטוח הפסד תוצאתי 

ביטוח אובדן רווחים ניתן בדרך כלל כהשלמה לביטוח אש ונותן כיסוי ביטוחי להפסדים שנגרמו למבוטח, או לרווחים שנמנעו ממנו. זאת בגלל שיתוק עסקו או מפעלו בעטיים של נזקי אש וסיכונים נלווים כפי שנרכשו בפוליסה, למעט במקרה פריצה. מצב זה למעשה מונע ממנו את האפשרות לנהל את העסק כרגיל בתוך תקופה מסוימת, אם בשל שנפסקה פעילות העסק כליל או שהייתה ירידה ברמת הפעילות שלו. כלומר, זהו ביטוח נזק תוצאתי בעטיו של נזק פיזי.

פוליסת אובדן רווחים לבית העסק תשלם את ההוצאות הקבועות שעדיין נמשכות אף על פי שהעסק משותק או שהתמעטה פעילותו (כגון תשלומי משכורות) וכן אובדן הרווח הנקי לפני מס. בנוסף יכסה ביטוח אובדן רווחים לעסק הפסדים שנגרמו לעסק המבוטח בתקופת השיקום בעקבות מקרה המבוטח לפי ביטוח הרכוש, הוצאות מיוחדות שנדרשות תוך כדי מאמצים להמשיך בתפעול חלקי, או הוצאות שנדרשות כדי להחזיר את העסק לתפעול מלא מהר ככל האפשר… וכלה בהפסד שוק המתמשך גם לאחר קימום הנזק.

מדובר בביטוח חיוני, אשר בלעדיו לא יוכל העסק להבטיח את החזרה לפעילותו השוטפת לאחר הנזק הישיר שנגרם לרכושו. הואיל והבטחת שיקום הרכוש עצמו בהקדם האפשרי היא תנאי הכרחי לחזרה מלאה לפעילות לאחר הנזק, יש להבטיח כי עלויות השיקום ישולמו בהקדם על ידי חברת הביטוח המבטחת את הרכוש שניזוק. מסיבה זו, לא ניתן לרכוש ביטוח אובדן רווחים ללא קיומו של ביטוח רכוש באמצעות אותה חברת הביטוח.

נזקי טבע 

ניתן להרחיב את פוליסת העסק ולכסות נזקי טבע כמפורט להלן:

רעידת אדמה.
סערה, סופה, שלג, ברד או שיטפון.

ביטוח כספים

ביטוח כספים (מזומנים מכל סוג שהוא, המחאות, שטרות, תווי קניה) מכסה אובדן או נזק לכספים על ידי אש, פריצה או מעשה שוד בעת הימצאותם בתוך כספת נעולה. כן מכסה הביטוח אובדן או נזק תאונתי ובלתי צפוי לכספים בעת העברתם "ממקום למקום" – בדרך הישירה מבית העסק המבוטח לבנקים או למקומות תשלום אחרים, מחצרי לקוחות לבנקים או לבית העסק המבוטח, מבית העסק המבוטח לחצרי הספקים – הלוך וחזור בכל שטח מדינת ישראל.

ביטוח נאמנות עובדים 

ביטוח אי יושר, המכונה אף "ביטוח נאמנות" עובדים, מכסה כל נזק כספי ישיר אשר יגרם לבית העסק כתוצאה מכל פעולה או פעולות של הונאה, מעילה, העלמה במרמה או גניבה שנעשו על ידי עובד במהלך עבודתו בבית העסק. "עובד", לעניין כיסוי זה, הינו כל אדם בשרותו של המבוטח – אשר שמו כתובתו ועיסוקו נקובים ב "רשימה" של הפוליסה – שמתקיימים ביניהם יחסי עובד מעביד בעסק המבוטח והתמורה עבור עבודתו, משולמת לו במשכורת או בשכר על ידי המבוטח. הכיסוי הביטוחי חל לגבי מקרים שקרו והתגלו בתקופת הביטוח או תוך 6 חודשים לאחר הפסקת הביטוח או אי חידושו.

ביטוח סחורה בהעברה

ביטוח רכוש בהעברה, אשר מהווה חלק מהפעילות השוטפת שמבצע בית העסק, מכסה סחורות בעת הובלתן בכלי רכב ממנוע מפני סיכוני אש, ברק, התפוצצות, התהפכות או התנגשות של כלי הרכב עליו הוטען והועבר הרכוש המבוטח. הפוליסה המורחבת מיועדת לכסות אובדן או נזק שנגרמו לרכוש המבוטח עקב אירוע תאונתי תוך כדי ועקב פעולת טעינה או פריקה של הרכוש המבוטח על כלי הרכב. כן ניתן להרחיב את הביטוח אף לכיסוי פריצה וגניבת הסחורות בעת העברתן בכלי הרכב וכן לנזק עקב גניבת כלי הרכב בו הועבר הרכוש המבוטח.

ביטוח ציוד אלקטרוני 

ביטוח ציוד אלקטרוני מבטח את הרכוש (חומרה בלבד) מפני אבדן או נזק שייגרמו לו ולא יכלול נזק לנתונים או לתוכנה או למידע. ניתן להרחיב את ביטוח הרכוש לביטוח עבור הוצאות שחזור המידע והתוכנה האגורים ברכוש המבוטח ואשר אבדו או ניזוקו כתוצאה מאובדן או נזק המכוסים לפי ביטוח הרכוש. הפוליסה בנויה על בסיב כל הסיכונים ובסיס סכום הביטוח לפוליסה זו מוערך על פי עלות ההחלפה של הרכוש המבוטח ברכוש חדש מאותו סוג, באותו כושר תפוקה, כשעלות זו כוללת דמי הובלה, הוצאות הקמה והיטלים אם אלו יחולו ואינם ברי החזרה.

ביטוח נזקי טרור

ביטוח מפני נזקי טרור מכסה אובדן או נזק שנגרמו לרכוש בית העסק, למבנה והנלווה לו ו/או לתכולת בית העסק, מכונות, ציוד, סחורות, חומרי גלם וחומרי אריזה, על ידי "פעולות טרור". פירושה של פעולה מסוג זה הינה חבלה או פעולה מזיקה לרכוש המבוטח על פי הפוליסה, שבוצעה באלימות למטרות פוליטיות, כולל שימוש באלימות למטרות הפחדת הציבור או חלק ממנו, על ידי איש או אנשים, בין אם פועלים בשם או בקשר עם ארגון כלשהוא ובין אם לא. פירושם של "נזקי טרור", לעניין כיסוי זה, הינם אובדן או נזק פיזי הנובע במישרין או בעקיפין מפעולות טרור. יחשבו גם כנזקי טרור אובדן או נזק פיזי הנובע במישרין מפעולה של רשות חוקית מוסמכת למטרת דיכוי או הקטנת או מניעת תוצאות של פעולת טרור.

על פי החוק, מדינת ישראל (חוק מס רכוש וקרן פיצויים תשכ"א 1961 ) אינה מכסה נזקים תוצאתיים לרכוש שניזוק. ניתן להרחיב את הכיסוי הביטוחי בפוליסה כך שיכלול גם ביטוח אובדן רווחים. הרחבה זו תיתן כיסוי ביטוחי להפסדים שיגרמו לעסק המבוטח, או לרווחים שימנעו ממנו, מחמת הפסקה או הפרעה בתפעול עקב נזק לרכוש המבוטח עקב פעולות טרור.

ביטוח תאונות אישיות

ביטוח למקרה של מוות או נכות כתוצאה מתאונה ופיצוי שבועי עקב תאונה.

תאונה שתוצאתה הגבלת היכולת לעבוד – באורח תמידי או זמני – עלולה להביא לאובדן ההכנסה או להוצאות מיוחדות או לשניהם כאחד. ביטוח תאונות אישיות עונה על הצורך בתגמול כספי כדי לכסות הפסדים אלה. ביטוח תאונות אישיות הינו ביטוח אישי, הבא לתת תשלום כספי לאדם המבוטח במסגרת הפוליסה לביטוח תאונות אישיות, במקרים של נזק גופני, שנגרם על ידי אמצעים חיצוניים, פיזיים ובלתי צפויים, ואשר כתוצאה מהם נגרם לאדם המבוטח מוות או נכות או אובדן כושר עבודה. פוליסת תאונות אישיות מותאמת לאדם המבוטח על פי נתוניו האישיים ולכן יש להביא לידיעת המבטח נתונים נוספים, כגון: מצב בריאותו של המבוטח, ליקוי, מום גופני, נכות או מחלה שלקה בהם המבוטח, גילו, מקצועו, משלוח ידו של המבוטח ופעילותו הספורטיבית כמקצוע או כתחביב.

ניתן להרחיב את הפוליסה להרחבים מיוחדים שלהלן:

 • נהיגה ברכב דו גלגלי או טרקטורון.
 • סיכון מלחמה פסיבי.
 • פיצוי כפול.
 • הוצאות אישיות.
 • ביטוח מחלות – אובדן כושר עבודה כתוצאה ממחלה.

ביטוח מכונות (שבר מיכני) 

ביטוח שבר מיכני נועד לכסות נזקים לרכוש המבוטח מפני אובדן או נזק פיזי פתאומי ובלתי צפוי. מדובר בנזק המצריך תיקון או החלפה הנובע מכל סיבה שהיא, שאינה מוחרגת על פי חריגי הפוליסה הנוגעים לתקינות, לתקופת הרצה, לניסויים בציוד וכדומה. תנאי מוקדם לקיום הביטוח הינו בקיום תחזוקה שוטפת ובדיקת הציוד בהתאם להוראות היצרן והוראות החוק (אם חלות כאלה). הרכוש המבוטח הינו מכונות המונעות בכוח מיכני כגון: מכונות דפוס, מעליות ודודי הסקה, מכבשים, משאבות, מערכות מיזוג אוויר, גנרטורים וכיוצ"ב.

לשם עריכת ביטוח שבר מיכני דורשת חברת הביטוח ביצוע סקר לציוד מטעם מהנדס מומחה. הדו"ח מפרט את הדרישות הבאות: רשימת הציוד תוך ציון שם היצרן, גיל, הספק, תפוקה, היסטוריה, ממצאים ורמת תחזוקה של הציוד, הערות לליקויים (במידה ואלו קיימים) וכן שיפורים שיש לבצע, הערכת שווי הרכוש והציוד הכוללים הוצאות יבוא, מסים, מכס הובלה תכנון ופינוי הריסות.

הפוליסה כוללת אפשרות להרחבה לביטוח אובדן רווחים/ביטוח הפסד תוצאתי כתוצאה משבר מיכני.

ביטוח עבודות קבלניות 

ביטוח עבודות קבלניות הינה פוליסה על בסיס כל הסיכונים הנותנת כיסוי בגין אובדן או נזק פיזיים פתאומיים ובלתי צפויים מראש באתר העבודה לפרויקט או לחלק ממנו. כל זאת מסיבה כלשהיא אשר אינה מוחרגת על פי חריגי פוליסת הביטוח.

ביטוח עבודות קבלניות מיועד לקבלנים עצמאיים העוסקים בבנייה, קבלנים לעבודות פיתוח ותשתית, אדם פרטי הבונה בית מגורים וקבלנים העוסקים בשיפוצים. ניתן לרכוש פוליסה פתוחה המתאימה לקבלנים אשר להם מספר עבודות במספר אתרים בו זמנית. המבוטח, על פי הצהרתו, מדווח מראש על כל עבודה חדשה המבוצעת על ידו.

הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות כוללת שלושה פרקים כדלהלן:

ביטוח הרכוש 
סכומי הביטוח לפרק זה חייבים להיות שווים למלוא העלות של הפרויקט המושלם לפי הערך בעת עריכת הביטוח, ובנוסף: שווי חומרים שסופקו על ידי מזמין הפרויקט למטרת ביצוע פרויקט המבוטח; ציוד קל לבניה כמתקני עזר קלים לבניה וציוד קל לבניה הנמצאים באתר העבודה; מבני עזר ארעיים באתר, כגון: מחסנים, משרדים הנמצאים באתר העבודה של הפרויקט.
פוליסת הביטוח תפרט בין היתר את סוג העבודות המבוצעות בפרויקט, תאור ותנאי החוזה. מומלץ לרכוש ולהוסיף לכיסוי הבסיסי כיסויי ביטוח והרחבות מיוחדות, חלקן בתשלום כדלהלן:

 • פעולות הצלה ומנע.
 • הוצאות לפינו הריסות.
 • נזק לרכוש עליו מתבצעת העבודה ורכוש סמוך.
 • אובדן או נזק לרכוש המהווה חלק מהפרויקט בעת העברתו (כולל פעולות טעינה ופריקה) ו/או אחסנו.
 • הוצאות בגין תכנון, מדידה, פיקוח והשגחה של אדריכלים, מהנדסים ומומחים אחרים.
 • שינויים ותוספות הכרחיים שידרשו על ידי הרשויות המוסמכות לאחר האובדן או הנזק (בתנאי שלא נדרשו קודם לכן).
 • ביטוח נזקי טבע – סופה, סערה, שלג, ברד או שיטפון.
 • ביטוח רעידת אדמה.
 • נזקי פריצה, גניבה ושוד.
 • נזק עקיף כתוצאה מתכנון לקוי.
 • נזק ישיר ועקיף כתוצאה מתכנון לקוי.
 • ביטוח חבות כלפי צד שלישי

ביטוח לפיו המבטח ישפה את המבוטח – עד לגבולות האחריות הנקובים ברשימת הפוליסה – בגין סכומים אשר המבוטח יהיה חייב לשלם בתור פיצויים על פי דין בשל מקרה ביטוח (נזק גוף, מוות, מחלה, פגיעה או ליקוי גופני וכן אבדן או נזק לרכוש צד שלישי). מדובר במקרה ביטוח שייגרם תוך תקופת הביטוח הנקובה ב"רשימה" כתוצאה מביצוע העבודות המבוטחת באתר העבודה כמצוין בפרק הרכוש. הכיסוי הביטוחי מקנה גם הוצאות משפט סבירות שעל המבוטח לשאת בשל חבותו וזאת אך מעל לגבולות האחריות בפוליסה.
מומלץ לרכוש ולהוסיף כיסויי ביטוח והרחבות מיוחדות, שחלקן בתשלום, כדלהלן:

 • נזק לצינורות, מתקנים או כבלים תת קרקעיים.
 • תביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי.
 • הוצאות הגנה בהליכים פליליים.
 • תקופת תחזוקה מורחבת.

ביטוח חבות מעבידים

ביטוח לפיו המבטח ישפה את המבוטח בעד הסכומים אשר המבוטח יהיה חייב לשלמם למי מעובדיו בתור פיצויים על פי החוק, כתוצאה ממקרה ביטוח כמוגדר להלן, שיגרם במשך תקופת הביטוח הנקובה ברשימת הפוליסה (וזאת מעבר לתשלומי המוסד לביטוח לאומי). הכיסוי הביטוחי מקנה גם הוצאות משפט סבירות שעל המבוטח לשאת בהן להגנתו המשפטית מפני תביעות בגין חבותו לפי החוק כמעביד כלפי עובדו. הגדרת מקרה ביטוח: היזק גופני או מוות כתוצאה מתאונה או מחלה לאחד או יותר מעובדי המבוטח המתוארים ברשימת הפוליסה ושהוא בשרותו הישיר של המבוטח והמקבל שכרו ממנו, שאירעו תוך כדי ועקב עבודתו בפרויקט המבוטח המוגדר ברשימת הפוליסה.
מומלץ לרכוש ולהוסיף כיסויי ביטוח והרחבות מיוחדות, שחלקן בתשלום, כדלהלן:

 • עובדים השוהים זמנית מחוץ לגבולות מדינת ישראל.
 • עובדים המועסקים על ידי המבוטח על פי חוזים מיוחדים אשר משכורתם משתלמת על ידי אחרים.
 • אחזקת כלי נשק.
 • עובדים בדרך לעבודה ובחזרה ממנה וממקום עבודה אחד למשנהו (וכן בהפסקת עבודה).
 • קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם (היה והמבוטח ייחשב כמעבידם).
 • בעלי שליטה העובדים כמנהלים שכירים ומופיעים ברשימת העובדים מקבלי השכר של המבוטח.

ביטוח מערכות לאנרגיה סולארית 

אנחנו עדים בשנים האחרונות לביקוש גובר והולך ל"אנרגיה ירוקה", דבר המוביל לביקוש וניצול של חשמל באמצעות אנרגיית השמש – אנרגיה סולארית. רשויות המדינה מעודדות את האזרחים לייצר חשמל באופן עצמאי, על מנת להקל על מערכת יצור החשמל הארצית ולאפשר לחברת החשמל לקנות מבעלי המערכות הסולאריות את עודפי הייצור. מערך הביטוחים למערכות סולאריות – בין אם מדובר על חברות יזמיות להקמת מערכות סולאריות ובין אם מדובר בצרכנים פרטיים – נועד לתת כיסוי ביטוחי מפני נזקים שונים כפי שיפורטו בהמשך.

חברות למתקנים סולאריים

הכיסוי הביטוחי נותן מענה לאורך כל פעילות החברות הסולאריות:

 • ביטוח רכוש למערכות – ביטוח רכוש למערכות בבעלות החברה, לרבות סיכוני סערה וסופה, שבר תאונתי של פאנלים בשנה הראשונה לקיבועם, פגיעת ברק וסיכונים נוספים הנכללים בביטוח "אש מורחב". פוליסת הביטוח תורחב ותכלול סעיף ויתור על זכות השיבוב כלפי בעלי הנכסים שבשטחם מותקנות המערכות.
 • ביטוח אובדן רווחיםביטוח אובדן רווחים בגין נזקי רכוש למערכות הנ"ל שבבעלות החברה ונכסי החברה בכללם, יערך תוך התייחסות לשיעור השפעת כל מתקן על הרווח הגולמי המבוטח ולהשפעת נזק למרכז הלוגיסטי, או למחשב המרכזי, על הרווח הגולמי המבוטח ועל חובות אבודים.
 • ביטוח חבות כלפי צד שלישי – ביטוח אחריות כלפי צד שלישי יכלול כיסוי לעבודות תחזוקה של המתקנים, חבות בגין נזק לרכוש שפועלים או פעלו בו, וביטול חריג אחריות מקצועית לעניין נזקי גוף ורכוש במהלך פעולות התחזוקה.
 • ביטוח חבות מעבידים – ביטוח חבות מעבידים בגין חבות המבוטח כלפי עובדיו וכלפי קבלני משנה ועובדיהם (לרבות תביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי לגבי ניזוקים שהמבוטח אינו חייב בתשלומי ביטוח לאומי בגינם), גם בהיותם מועסקים בעבודות הקמה, הרכבה, תחזוקה ועבודות גובה.
 • ביטוח חבות מוצר – הביטוח יכסה את חבותו של המבוטח בגין המערכות הסולאריות שהוקמו, הורכבו ותוחזקו על ידו לאחר מסירתן והשלמת עבודותיו בהן, לרבות חלקים ומערכות שיובאו על ידו מחו"ל. הפוליסה תכלול חבות בקשר עם מתקנים שבבעלות המבוטח שהותקנו בחצרי לקוחותיו. כן יורחב הכיסוי הביטוחי לחבות בגין נזק כספי טהור (לרבות הוצאות מוגדלות) שנגרם על ידי השבתה, עקב פגמים בטיב ובאיכות החומרים, או באופן התקנתם ואשר נגרם ללקוחות.
 • ביטוח עבודות הקמה – הפוליסה הינה פוליסה פתוחה לכיסוי עבודות הקמה הכוללת כיסוי ביטוחי לרכוש ולביטוח חבות כלפי צד שלישי. הפוליסה תכלול גם כיסוי שבר מיכני בתקופת הרצה של 4 שבועות ונזק לרכוש סמוך ולרכוש עליו עובדים.

לקוחות פרטיים של מערכות סולאריות

לקוחות חברות הסולאריות שעל גבי מתקניהן (לדוגמא, מבנה מגורים, מפעל, מבנה מסחרי) הוקמו מערכות סולאריות בבעלותם, יוכלו לערוך ביטוח למערכות אלה. מדובר בביטוח הכולל כיסוי מפני סיכוני אש, פריצה, נזקי טבע וכן אפשרות להרחבת הכיסוי הביטוחי הן לביטוח אובדן רווחים והן לביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגין נזקי גוף ורכוש של אדם אחר.

לכן, בין אם אתה יצרן חשמל בסדר גודל ביתי קטן , בעל שטח סולארי קטן, או אם אתה בעל שטח גדול המעוניין להקים שדה סולארי, או רפתן המעוניין להקצות את גגות הרפת לתאים הפוטו-וולטאים, מומלץ לערוך ביטוחים אלו המתאימים למערכות הסולאריות.

לשם עריכת הביטוח למערכות סולאריות המותקנות על גג מבנה, דורשת חברת הביטוח, בין היתר, את הפירוט הבא:

 • אישור קונסטרוקטור שהגג מסוגל לשאת מערכת סולארית.
 • אישור קונסטרוקטור כי ההתקנה של המערכת הסולארית בוצעה בהתאם לתקן הישראלי ובהתייחס לנושא רוח ושלג.
 • תחזוקה תקופתית של המערכת, חווטיה ואביזריה על ידי חשמלאי מורשה כחוק לזרם המתקן.
 • מתקני המערכת, חלקיה ואביזריה המצויים תחת כיפת השמים יעוגנו לשלד הגג מפני רוחות וגניבה עם אומים סגורים.
 • יותקן על הגג כולא ברקים.

"נתן יוכל – ביטוח פנסיה ופיננסים" לשירותך בכל הקשור לביטוחים עסקיים. יש לך שאלה? דרוש לך מידע מקצועי? רוצה לקבל סיוע בהתלבטות? אנחנו כאן. בשבילך. שלח/י את פנייתך בזמן הנוח לך, באמצעות האינטרנט. מלא/י את הפרטים בטופס האלקטרוני, פרט את פנייתך ושלח אלינו. אנו נטפל בפנייתך בכל תשומת הלב, במלוא המקצועיות ובמהירות המירבית.

התיאור המוצג בעמוד זה לעיל הינו תיאור כללי של הפוליסה/התוכנית. תיאור זה אינו מפרט את כל ההוראות, התנאים והסייגים הכלולים בפוליסה/בתוכנית. הפרטים המלאים מצויים בפוליסה/בתוכנית הרלוונטית ובהסכמי השירות, אם וככל שקיימים. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין המידע המופיע בפוליסה/בתוכנית, המידע הרשום בפוליסה/בתוכנית גובר על התיאור באתר
לקביעת פגישה ללא התחייבות