ביטוחים↓

רח' לסקוב 6 תל-אביב 6473606

-

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

ביטוח לפיו המבטח ישפה את המבוטח עד לגבולות האחריות הנקובים ברשימת הפוליסה – בגין סכומים אשר המבוטח יהיה חייב לשלם בתור פיצויים על פי דין בשל מקרה ביטוח. כלומר, פיצויים כנגד נזק גוף, מוות, מחלה, פגיעה או ליקוי נפשי או שכלי וכן אבדן או נזק לרכוש – לצד שלישי (כל אדם אשר אינו עובד של המבוטח), שייגרם במשך תקופת הביטוח הנקובה ברשימה. כן מקנה הכיסוי הביטוחי גם הוצאות משפט סבירות שעל המבוטח לשאת בשל חבותו וזאת אף מעל לגבולות האחריות בפוליסה.

הפוליסה המקובלת לביטוח צד שלישי הינה פוליסה על בסיס יום האירוע המכסה את אחריותו של המבוטח בגין אירועים שהתרחשו במהלך תקופת הביטוח הנקובה בפוליסה, גם אם התביעה בגינם הוגשה לאחר שתקופת הביטוח כבר הסתיימה.

מומלץ לרכוש ולהוסיף כיסויי ביטוח והרחבות מיוחדות, שחלקן בתשלום, כדלהלן:

  • שיפוט בחו"ל.
  • שיפוי קודם.
  • משכירי מבנים –ביטוח קודם.
  • קבלנים וקבלני משנה.
  • הוצאות הגנה בהליכים פליליים.
  • כיסוי בגין חבות המבוטח בגין נזק לרכוש צד שלישי הנובע משימוש בכלי רכב מנועי וזאת מעבר לגבולות האחריות הנקובים בפוליס כלי הרכב.
  • אחריות צולבת.
  • ביטול חריג אחריות מקצועית.
 
התיאור המוצג בעמוד זה לעיל הינו תיאור כללי של הפוליסה/התוכנית. תיאור זה אינו מפרט את כל ההוראות, התנאים והסייגים הכלולים בפוליסה/בתוכנית. הפרטים המלאים מצויים בפוליסה/בתוכנית הרלוונטית ובהסכמי השירות, אם וככל שקיימים. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין המידע המופיע בפוליסה/בתוכנית, המידע הרשום בפוליסה/בתוכנית גובר על התיאור באתר
לקביעת פגישה ללא התחייבות