ביטוחים↓

רח' לסקוב 6 תל-אביב 6473606

-

ביטוח אחריות מוצר

הפוליסה לביטוח אחריות מוצר (products liability insurance) עניינה חבות בגין נזק שנגרם על ידי מוצרים, לאחר שפסקו להיות בחזקת היצרן. 

רקע – חוק אחריות למוצרים פגומים נכנס לתוקף ביום 1/10/1980. האחריות לנזק גוף המוטלת על היצרן/היבואן/משווק/ספק/נותן השרות היא "מוחלטת" ודומה לזו המוטלת על נהג במקרה של תאונת דרכים. הנפגע צריך להוכיח רק שנגרם לו נזק גוף בשל פגם במוצר; יצרן לא יוכל להתגונן בטענה של "רשלנות תורמת" והוא יצטרך לשלם את מלוא הנזק.

בצורה תמציתית, חוק זה בה לתת הגנה מלאה לאדם שנפגע בגופו תוך כדי ועקב שימוש במוצר שנרכש אצל היצרן/יבואן/משווק/ספק/נותן שרות/מרכיב חלקים – וחשוב שאתה, כמי שממלא אחת או יותר מהפונקציות בשרשרת הייצור, השיווק והשירות – לא תהיה חשוף לתביעה כזו, אם וכאשר תבוא.

מטרתו של ביטוח זה הינו שיפוי המבוטח (וכן מתן הגנה משפטית) במקרה בו יהיה עליו לשאת בנזק לגופו/רכושו של צד שלישי אשר נגרם עקב פגם במוצר שיוצר, תוקן, טופל, הורכב, נבנה,יובא או שווק.

הפוליסה לביטוח חבות מוצר, מכסה תביעות הן על פי פקודת הנזיקין והן על פי חוק האחריות למוצרים פגומים. בסיס הפוליסה הוא לתביעות אשר תוגשנה נגד המבוטח במשך תקופת הביטוח וניתן להרחיב הכיסוי גם לעבר (ממועד נקוב – "תקופה רטרואקטיבית") ובתנאי שלמבוטח לא ידוע בעת עריכת הביטוח על קיום עילת תביעה נגדו.

הבסיס לחישוב הפרמיה הוא סוג המוצר בו אנו דנים וביחס ישיר למחזור השנתי וגבול האחריות המתבקש.

מומלץ לרכוש ולהוסיף כיסויי ביטוח והרחבות מיוחדות, שחלקן בתשלום, כדלהלן:

  • הרחבת משווקים.
  • השבת מוצרים.
  • שיפוט.
  • רטרואקטיביות.
  • תקופת גילוי מורחבת.

חוק אחריות חמוצרים פגומים תש״ם 1980

התיאור המוצג בעמוד זה לעיל הינו תיאור כללי של הפוליסה/התוכנית. תיאור זה אינו מפרט את כל ההוראות, התנאים והסייגים הכלולים בפוליסה/בתוכנית. הפרטים המלאים מצויים בפוליסה/בתוכנית הרלוונטית ובהסכמי השירות, אם וככל שקיימים. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין המידע המופיע בפוליסה/בתוכנית, המידע הרשום בפוליסה/בתוכנית גובר על התיאור באתר
לקביעת פגישה ללא התחייבות