ביטוחים↓

רח' לסקוב 6 תל-אביב 6473606

-

ביטוח אחריות מעבידים

ביטוח חבות מעבידים הינו ביטוח לפיו המבטח ישפה את המבוטח בעד הסכומים אשר המבוטח יהיה חייב לשלמם (מעל לתשלומי המוסד לביטוח לאומי), למי מעובדיו, בתור פיצויים על פי החוק, כתוצאה ממקרה ביטוח כמוגדר להלן. מדובר במקרה ביטוח שיגרם במשך תקופת הביטוח הנקובה ברשימת הפוליסה, גם אם התביעה הוגשה לאחר שתקופת הביטוח כבר הסתיימה.

כן מקנה הכיסוי הביטוחי הוצאות משפט סבירות שעל המבוטח לשאת בהן להגנתו המשפטית מפני תביעות בגין חבותו לפי החוק כמעביד כלפי עובדו. הגדרת מקרה ביטוח: היזק גופני, שכלי, נפשי או מוות כתוצאה מתאונה או מחלה לאחד או יותר מעובדי המבוטח המתוארים ברשימת הפוליסה ושהוא בשרותו הישיר של המבוטח והמקבל שכרו ממנו, שארע תוך כדי ועקב עבודתו בעסק המבוטח המוגדר ברשימת הפוליסה.

מחלת מקצוע – הפוליסה לביטוח חבות מעבידים מכסה גם מקרה בו עילת התביעה הינה מחלת מקצוע. פגיעה בעבודה, על-פי חוק הביטוח הלאומי, כוללת לא רק תאונת עבודה, אלא אף מחלת מקצוע. זו מוגדרת כמחלה הנובעת מעבודה עקב גורמים או תנאים האופייניים לסוג זה של עבודה, מקצוע או תהליך, החושפים את העובד לסכנה זו יותר מכלל הציבור. המחלה המקצועית היא התוצאה הטבעית מן העיסוק הספציפי של העובד ומחשיפתו לגורמים מסוכנים בו.

מומלץ לרכוש ולהוסיף לפוליסה לביטוח חבות מעבידים כיסויי ביטוח והרחבות מיוחדות, שחלקן בתשלום, כדלהלן:

  • עובדים השוהים זמנית מחוץ לגבולות מדינת ישראל.
  • עובדים המועסקים על ידי המבוטח על פי חוזים מיוחדים אשר משכורתם משתלמת על ידי אחרים.
  • אחזקת כלי נשק.
  • עובדים בדרך לעבודה ובחזרה ממנה וממקום עבודה אחד למשנהו וכן בהפסקת עבודה.
  • קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם – היה והמבוטח ייחשב כמעבידם.
  • בעלי שליטה העובדים כמנהלים שכירים המופיעים ברשימת העובדים מקבלי השכר של המבוטח.
התיאור המוצג בעמוד זה לעיל הינו תיאור כללי של הפוליסה/התוכנית. תיאור זה אינו מפרט את כל ההוראות, התנאים והסייגים הכלולים בפוליסה/בתוכנית. הפרטים המלאים מצויים בפוליסה/בתוכנית הרלוונטית ובהסכמי השירות, אם וככל שקיימים. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין המידע המופיע בפוליסה/בתוכנית, המידע הרשום בפוליסה/בתוכנית גובר על התיאור באתר
לקביעת פגישה ללא התחייבות