ביטוחים↓

רח' לסקוב 6 תל-אביב 6473606

-

ביטוח אחריות מקצועית וחבות מוצר למעצבים

התוכנית המשולבת לביטוח אחריות מקצועית וחבות מוצר למעצבים, הינה תוכנית חדשה, רחבה בהיקפה, בעלות נמוכה ומותאמת ליועץ, למעצב/ת בתחומים הבאים:

מעצב פנים יועץ אקוסטיקה מעצב רהיטים
מעצב גרפי מעצב אירועים מעצב דקורציה
מעצב גינות וסביבה/מעצב נוף מעצב אופנה מעצב חלונות ראווה
יועץ תאורה מעצב תפאורות מעצב מוצר
יועץ פנג שואי מעצב תלבושות מעצב תעשייתי

תוכנית הביטוח
תוכנית משולבת לביטוח אחריות מקצועית וחבות מוצר ליועצים ומעצבים בעלות אטרקטיבית ביותר.
גבול האחריות הינו משותף לשני הכיסויים ובכל מקרה לא יעלה על הנקוב בדף הרשימה של הפוליסה.

נוסח הפוליסה
פוליסה לביטוח אחריות מקצועית.

בסיס הביטוח
על בסיס יום הגשת התביעה ודיווחה בתקופת הביטוח. (CLAIMS MADE)ׂׂ

חוק
פקודת הנזיקין (נוסח חדש), תשכ"ח 1968 ו/או חוק ו/או תקנות החלות על מקצועו של המבוטח.

מקרה הביטוח
היפר חובה מקצועית כלפי צד שלישי, שנעשה בתום לב, ומקורו ברשלנות, בין במעשה ובין במחדל, טעות או השמטה של המבוטח, במסגרת מקצועו של המבוטח המפורט ברשימת הפוליסה, והמהווה עילה לתביעה בגין רשלנות מקצועית על פי החוק, ובתנאי מפורש שארע תוך תקופת הביטוח או לאחר התאריך הרטרואקטיבי כמוגדר ברשימה ודווח למבטחת בתוך תקופת הביטוח.
כל מקרה ביטוח או מקרי ביטוח הנובעים מאותן נסיבות יהוו לצורך פוליסה זו מקרה ביטוח אחד.

נזק
סכום אותו יחויב המבוטח לשלם על פי החוק עקב תביעה שהוגשה לראשונה ודווחה למבטחת בתוך תקופת הביטוח אשר עילתו מקרה ביטוח או סדרת מקרי ביטוח הנובעים ממקור אחד או סיבה מקורית אחת, למעט קנסות, עיצומים, מיסים, פיצויים עונשיים והוצאות או פיצויים לדוגמא.

הרחבות
הכיסוי הביטוחי כולל את ההרחבות הבאות:

  • חבות מוצר בגין נזקי גוף ורכוש בלבד.
  • הרחבת דיבה והשמצה.
  • הרחבת אובדן מסמכים.
  • הרחבת אי יושר עובדים.
  • הרחבת חריגה מסמכות בתום לב.
  • הרחבת הפרת זכויות קניין רוחני, למעט פטנטים. (תמורת פרמיה נוספת).
  • הגנה בהליכים פליליים.

גבולות אחריות
ניתן לרכוש גבולות אחריות מקסימליים עד 4 מיליון ₪ למקרה ולתקופה.

תנאים נוספים

  • המעצב ואו היועץ השלים לימודי תעודה / קורס במוסד מוכר.
  • גבולות טריטוריאליים דין ושיפוט: ישראל בלבד. מובהר בזאת כי הכיסוי הביטוחי על פי הפוליסה, אינו מכסה את המבוטח בגין או בקשר עם נזק שנגרם מחוץ לגבולות מדינת ישראל, או עילת תביעה שנוצרה מחוץ למדינת ישראל.

ב "נתן יוכל – ביטוח פנסיה ופיננסים" יודעים להתאים את הפוליסה הרחבה ביותר לצרכיך, עם דגש על מחיר אטרקטיבי – וזאת במקביל למתן שירות אישי, איכותי מהיר ומקצועי לאורך כל תקופת הביטוח ובפרט בזמן תביעה.

התיאור המוצג בעמוד זה לעיל הינו תיאור כללי של הפוליסה/התוכנית. תיאור זה אינו מפרט את כל ההוראות, התנאים והסייגים הכלולים בפוליסה/בתוכנית. הפרטים המלאים מצויים בפוליסה/בתוכנית הרלוונטית ובהסכמי השירות, אם וככל שקיימים. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין המידע המופיע בפוליסה/בתוכנית, המידע הרשום בפוליסה/בתוכנית גובר על התיאור באתר
לקביעת פגישה ללא התחייבות