ביטוחים↓

רח' לסקוב 6 תל-אביב 6473606

-

ביטוח אחריות מקצועית לענפי ההנדסה והאדריכלות

ביטוח אחריות מקצועית הינו ביטוח המעניק לך כיסוי ביטוחי במקרים של תביעות נזיקין מצד שלישי, כתוצאה מהיפר חובה מקצועית שנעשה בתום לב, שמקורו במעשה ואו במחדל, רשלנות, בטעות או בהשמטה, שנעשו או שנטען שנעשו על ידי המבוטח במסגרת עיסוקו של המבוטח כמפורט בדף הרשימה של הפוליסה ובכלל זה אחריותו השילוחית של המבוטח בגין היפר חובה כל ידי מי מטעמו.

בנוסף, הפוליסה לביטוח אחריות מקצועית כוללת כיסוי עבור הוצאות הגנה משפטית הכרוכות בניהול הליכים משפטיים, לשם ניהול ההגנה בפני תביעה המכוסה על פי הפוליסה לביטוח אחריות מקצועית שהינן בנוסף לגבולות האחריות המצויינים בפוליסת הביטוח.

למי מיועדת הפוליסה?
הפוליסה לביטוח אחריות מקצועית מיועדת לכל העוסק באחד מתחומי המקצוע מענפי ההנדסה והאדריכלות המפורטים מטה.

​מהם עיקרי הפוליסה?
הפוליסה לביטוח אחריות מקצועית מעניקה לך הגנה משפטית בשל תביעות מצד שלישי הנובעות מהפרת חובה מקצועית, רשלנות, טעות או השמטה שנעשו בתום לב בנושאים שונים בתחום עיסוקך במקצוע מענפי ההנדסה והאדריכלות ואשר מפורט ברשימת הפוליסה.

הכיסוי הביטוחי הינו עד לגבולות האחריות הנקובים ברשימת הפוליסה לתביעה אחת או למספר תביעות  הנובעות מאותו מקרה ביטוח ולכל התביעות שיוגשו לראשונה במהלך תקופת הביטוח.

בסיס הביטוח: הכיסוי הביטוחי הינו על בסיס "הגשת תביעה" –  claims maid basis

אילו הרחבות ניתן להוסיף לפוליסה?

 • חבות בגין ואו עבור אחרים: הפוליסה מורחבת לכסות את אחריותו של המבוטח, הנובעת ממעשיו או מחדליו של כל אדם או גוף, שנמצא בשרותו של המבוטח ואו הפועל כסוכנו ואו מורשו ואו נציגו ואו מיופה כוחו של המבוטח, במסגרת העיסוק בגינו ניתן הכסוי על פי הפוליסה.
 • הודעה על תביעה באיחור: הפוליסה מורחבת לכסות הודעה על תביעה שנמסרה באיחור לחברת הביטוח.
 • חריגה מסמכות: הפוליסה מוחרבת לכסות חבות שעשויה להיות מוטלת על המבוטח עקב תביעה שתוגש נגדו בגין חריגה בתום לב מסמכות ייצוג שהוקנתה לו על ידי אחר במהלך עיסוקו.
 • היפר חובת סודיות: הפוליסה מורחבת לכסות חבות שעשויה להיות מוטלת על המבוטח בגין תביעות נגדו הנובעות מהיפר חובת סודיות.
 • סעיף שיפוט ואו פעילות בחו"ל: הרחבה זו מרחיבה את הפוליסה לכסות פעילות המבוטח בחו"ל במדינות ששמן מצויין ברשימת הפוליסה.
 • מרמה ואי יושר: הפוליסה מורחבת לכסות חבות שעשויה להיות מוטלת על המבוטח עקב תביעה כנגד המבוטח בגין מעשה או מחדל של כל אדם בקשר עם מעשים פליליים, אי יושר, פשע, הונאה, מרמה,  חוסר תום לב, מעילה באמון, כוונת זדון.
 • אובדן מסמכים: אבדן מסמכים ואמצעי מידע אחרים אשר הופקדו בידי המבוטח במהלך עיסוקו, עקב מקרה ביטוח המכוסה על פי הפוליסה.
 • הוצאת דיבה: הרחב בגין תביעה המיוחסת שעילתה היא פגיעה בפרטיות, השמצה, הוצאת דיבה שם רע ואו לשון הרע.
 • שותפים נכנסים: הפוליסה מורחבת לכסות כל אדם המוגדר כ "שותף" אצל "המבוטח" בגין תביעה שתוגש לראשונה כנגדו בתקופת הביטוח הנובע מהעיסוק המוגדר בפוליסה שנעשה בטרם הצטרפותו ל "מבוטח".
 • שותפים יוצאים: הפוליסה מורחבת לכסות שיפוי כל אדם שחדל להיות שותף ל"מבוטח" במשך תוקפו של הביטוח לפני תחילתו, בגין כל תביעה שתוגש נגדו לראשונה במשך תקופת הביטוח בשל מקרה ביטוח, הנובע מהעיסוק המוגדר בפוליסת הביטוח, נעשה בעת היותו שותף ל "מבוטח".
 • חוק ניירות ערך: פוליסה מורחבת לכסות את אחריותו של המבוטח בגין תביעה שתוגש נגדו והנובעת מהפרה כלשהי של הוראות חוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968 על תיקוניו ותקנותיו. הפוליסה מורחבת לכסות גם את כל ההוצאות המשפטיות, הן בהליך אזרחי והן בהליך פלילי, הנובעות מהפרה כלשהי של הוראות חוק ניירות ערך, התשכ"ח 1968 – על תיקוניו ותקנותיו. האמור בהרחבה זו לא יחול על מעשה במתכוון שנעשה על ידי מי מהבעלים ואו מי מהשותפים של המבוטח או מנהל כללי של המבוטח.
 • הגנה בהליכים פליליים או מנהליים: חב' הביטוח תעמיד  עורך דין, לשם ייעוץ או הגנה משפטית בהליכים  פליליים והליכים מנהליים במידה ואשר קשורים למקרה ביטוח המכוסה על פי הפוליסה.
 • תקופת גילוי: במקרה של ביטול הפוליסה או אי חידושה, תכסה חברת הביטוח תביעות שמקורן במקרה ביטוח המכוסה במסגרת הפוליסה, שנגרם בתקופה המתחילה בתאריך הרטרואקטיבי ומסתיימת במועד תום תקופת הביטוח הנקוב ברשימה, ובתנאי שתביעות או הודעה על האפשרות לתביעות אלה הובאו לידיעת המבוטח לראשונה בתוך התקופה שצויינה בדף הרשימה או בתוך תקופה של 6 חודשים ממועד סיום תקופת הביטוח המקורית.
 • מוות פסילת דין או פשיטת רגל: בכל מקרה של מוות, פסילת דין או פשיטת רגל של המבוטח ואו כל אדם אחר, הזכאי לשיפוי על פי פוליסה זו, אזי הפוליסה מורחבת לכסות כל תביעה המוגשת, בשל מקרה ביטוח, המבוטח על פי הפוליסה, נגד העיזבון, היורשים, הנציגים המשפטיים או האפוטרופוס של אותו האדם, אשר אלמלא המוות, פסילת הדין או פשיטת הרגל כאמור, היה זכאי לשיפוי על פי הפוליסה.

לאילו מקצועות ותחומי עיסוק ניתן לערוך ביטוח אחריות מקצועית בענפי ההנדסה והאדריכלות?

 • יועץ בטיחות/מיגון/ממוני בטיחות
 •  בודק מעליות, מנופים, עגורנים, מתקני הרמה.
 •  אדריכלות למגורים.
 •  הנדסת כבישים/תנועה/תעבורה
 •  יועץ אקוסטיקה
 •  מתקני מים (כגון מתקני טיהור שפכים, בריכות, אגמים ומאגרי מים)
 •  מאגרי מים גדולים, סביבתיים, תכנון סכרים
 •  עבודות ימיות, מזחים, שוברי גלים וכן עבודות באגם, ימה ובנתיבי מים
 •  פיקוח צמוד
 •  ניהול פרוייקטים
 •  איכות סביבה
 •  ביסוס קרקע
 • כלי רכב / ציוד מיכני הנדסי
 • עבודות תת קרקעיות, תת ימיות גאולוגיה.
 • פעילות בתחום גשרים/ / מנהרות / נמלים ומחלפים
 • הנדסת מערכות: מים, חשמל, ביוב, מיזוג אוויר, מעליות ודרגנועים
 • נמלי תעופה, כלי שיט ואו צלילה לרבות כל הקשור בהם
 • מודדים / מדידות
 • הנדסה אזרחית / הנדסת מבנים
 • תמ"א 38
 • מהנדס תעשיה וניהול
 • תשתיות גז – תכנון, יעוץ, פיקוח להסבת מפעלים לשימוש באנרגיית גז.
 • הנדסת תהליך. הנדסת תהליכים להשלמת תזרימים

אנו נתקלים במגמה הולכת וגוברת של תביעות כספיות המוגשת כנגד בעלי מקצוע בענפי ההנדסה והאדריכלות עקב טעות, כתוצאה מרשלנות מקצועית.

למען ביטחונך ולשקט הנפשי שלך, הנך חייב להגן על עצמך באמצעות פוליסת ביטוח המתאימה לפעילותך העסקית.

ב "נתן יוכל  ביטוח פנסיה ופיננסים" יודעים להתאים את הפוליסה הרחבה ביותר לצרכיך, עם דגש על מחיר אטרקטיבי –  וזאת במקביל למתן שירות ויעוץ אישי, איכותי, מהיר ומקצועי לאורך כל תקופת הביטוח ובפרט בזמן תביעה.

התיאור המוצג בעמוד זה לעיל הינו תיאור כללי של הפוליסה/התוכנית. תיאור זה אינו מפרט את כל ההוראות, התנאים והסייגים הכלולים בפוליסה/בתוכנית. הפרטים המלאים מצויים בפוליסה/בתוכנית הרלוונטית ובהסכמי השירות, אם וככל שקיימים. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין המידע המופיע בפוליסה/בתוכנית, המידע הרשום בפוליסה/בתוכנית גובר על התיאור באתר
לקביעת פגישה ללא התחייבות