ביטוחים↓

רח' לסקוב 6 תל-אביב 6473606

-

ביטוח אנשי מפתח

תוכן עניינים

ביטוח אנשי מפתח בא להבטיח פיצוי כספי למפעל או לחברה או לקבוצת משקיעים על אובדן איש מרכזי שלה בגלל מקרה מוות או נכות וההפסד הכרוך באובדן הידע והקשרים שלו; וכן ההוצאות הכרוכות בהשגת ממלאי המקום.

מיהו איש מפתח?

איש מפתח פירושו אדם שעבודתו חיונית לעבודת עובדים אחרים ולהמשך התפעול של העסק. לרוב איש מפתח הינו עובד בכיר בעל כישורים מיוחדים, שכיר בחברה בה הוא עובד ושאינו בעל שליטה בה. מה שמייחד את איש המפתח משאר העובדים הוא קיומם של כישורים מיוחדים כגון ידע ייחודי, ספציפי לעסקי החברה בה הוא מועסק, קשרים מסחריים אישיים שהינם מהותיים לעסקי החברה ואו היותו בעל מוניטין אישי המיוחס באמצעותו לחברה. בשל כישוריו המיוחדים נוצרת זיקה בין תפקודו לבין תפקודה של החברה. מכאן שחוסר תפקודו או חסרונו, יכול בהכרח לגרום נזק ממשי לחברה בה הוא מועסק.

סוגי הנזק שעלולים להיגרם לחברה בה מועסק איש מפתח יכולים להתבטא בין היתר ב:

 • פגיעה בפיתוח מוצרים.
 • אובדן ידע וניסיון מיוחדים.
 • אובדן שווקים.
 • אובדן מקורות אשראי.
 • פגיעה ביכולת ייצור.

מטרת ביטוח אנשי מפתח:

ליצור לחברה בה מועסק איש המפתח מקור כספי אשר יאפשר לה לכסות את להקטין את הנזקים עקב מקרה מוות או נכות מוחלטת וצמיתה עקב מחלה או תאונה של איש המפתח.

שלושה כללים עיקריים לעריכת ביטוח לאנשי מפתח:

 1. המבוטח הינו איש מפתח בחברה על פי מאפיינים אובייקטיביים הבוחנים את פעילותו בחברה ומידת השפעתה על עסקיה ותוצאותיה הכלכליות.
 2. סכום הביטוח צריך לשקף את גובה הנזק שעלול להיגרם לחברה כתוצאה מהפסקת עבודתו עקב מותו המוקדם או פגיעה בכושר עבודתו.
 3. בעלת הפוליסה והמוטבת בפוליסה היא החברה בה הוא מועסק.

כיצד מעריכים את הנזק שייגרם לחברה עקב הפסקת פעילותו של איש מפתח:

הנזק מוערך על ידי חישוב תרומתו היחסית של איש המפתח להכנסות החברה ולרווחיה והוא לוקח בחשבון בין היתר את הפרמטרים הבאים:

 • מחזורי ההכנסות וההוצאות של החברה.
 • רווחי החברה.
 • מידת המעורבות וההשפעה של איש המפתח על עסקי החברה.

האם איש המפתח הוא בר החלפה בכלל על ידי עובד אחר ואם כן – מהו פרק הזמן ומידת ההשקעה הנדרשת להכשרת עובד חליפי. בקביעת סכום הביטוח יש להציג קשר כלכלי בין הסכום שמבקשים לרכוש לבין הנזק הצפוי לחברה עקב הפסקת עבודתו של איש המפתח. (מובהר בזאת כי במסגרת תהליכי החיתום של חברת הביטוח, יכולה חברת הביטוח על פי שיקול דעתה לדחות את המועמד לביטוח או לבטחו בסכום ביטוח נמוך יותר מזה שהתבקש על ידי החברה).

אילו כיסויים ניתן לרכוש עבור ביטוח איש המפתח ?

ביטוח חיים למקרה מוות.
נכות מקצועית מוחלטת ותמידית – נכות מוחלטת וצמיתה עקב מחלה או תאונה הפוגעת ביכולת המבוטח לעסוק במקצועו או בעיסוקו ואינו מסוגל לעסוק בעיסוק סביר אחר המתאים להשכלתו, הכשרתו וניסיונו, לתקופה העולה על 6 חודשים.

היתרונות ברכישת ביטוח לאיש מפתח:

הבטחת המשכיות ויציבות של פעילות החברה במקרה מותו או במקרה פגיעה מוחלטת ותמידית בכושר עבודתו של איש המפתח עקב מחלה או תאונה.
יצירת מקור כספי, אשר יאפשר הקטנת נזקים ומציאת תחליפים לחוסרים שיווצרו כתוצאה ממותו או כתוצאה מפגיעה מוחלטת ותמידית בכושר עבודתו של איש המפתח.
מקור הגנה על כספי משקיעים.
ניהול סיכונים של החברה.

אופן עריכת הביטוח:

לעריכת ביטוח לאנשי מפתח נדרש אישור מבטחי משנה.
הביטוח נערך לתקופות קצרות של 5 עד 10 שנים.
בעל הפוליסה הוא החברה המעסיקה.
איש המפתח הוא המבוטח. נדרשת הסכמתו של איש המפתח להיות מבוטח ולצורך כך עליו לחתום על טופס ההצעה כמועמד לביטוח.
החברה המעסיקה הינה המוטבת בגין מלוא סכום הביטוח שנרכש.

תהליך החיתום:
החיתום בגין ביטוח אנשי מפתח כולל חיתום רפואי וחיתום פיננסי.

חיתום רפואי:

 1. לביצוע הליך החיתום יש/ למלא הצהרת בריאות ולעבור בדיקה רפואית ולהמציא לחברת הביטוח כל בדיקה או מידע אחר שיידרש על ידה
 2. גיל כניסה מקסימאלי – גיל 55
 3. סכום ביטוח מקסימאלי לכיסוי נכות מקצועית – סכום הביטוח נקבע על פי החיתום הפיננסי אך לא יותר מסכום ביטוח של כ 4 מליון ₪. (משתנה בהתאם לאישור מבטחי משנה).

חיתום פיננסי:

מסמכים שיש לצרף על מנת לבצע את התהליך:

 1. שאלון פיננסי – יש למלא את הפרק הרלוונטי על פי המקרה.
 2. דוחות כספיים של החברה מה 3 שנים אחרונות.
 3. העתק הסכם משקיעים – חלק ההסכם המפרט את דרישות הביטוח לאנשי מפתח.
 4. אישור ממוסד פיננסי מוכר על ההשקעה שבוצעה בפועל.
התיאור המוצג בעמוד זה לעיל הינו תיאור כללי של הפוליסה/התוכנית. תיאור זה אינו מפרט את כל ההוראות, התנאים והסייגים הכלולים בפוליסה/בתוכנית. הפרטים המלאים מצויים בפוליסה/בתוכנית הרלוונטית ובהסכמי השירות, אם וככל שקיימים. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין המידע המופיע בפוליסה/בתוכנית, המידע הרשום בפוליסה/בתוכנית גובר על התיאור באתר
לקביעת פגישה ללא התחייבות

דברים שחשוב שתדע...