ביטוחים↓

רח' לסקוב 6 תל-אביב 6473606

-

ביטוח בית כנסת

פוליסה לביטוח בית כנסת הינה פוליסה לביטוח עסק בעלות נמוכה, מודולארית, לפי בחירת המבוטח, על בסיס "כל הסיכונים". היא מותאמת לצרכים הייחודיים של בית הכנסת וציבור המתפללים, וכוללת מגוון כיסויי ביטוח והרחבות ייעודיות.

הפוליסה לביטוח בית כנסת כוללת את הכיסויים שלהלן:

הרחבות מיוחדות לביטוח בית כנסת וספרי תורה:

 • כיסוי לספרי תורה על בסיס "כל הסיכונים".
 • כיסוי לספרי תורה על בסיס "ערך מוסכם" למקרה אובדן שלם (אינו כפוף לביטוח חסר).
 • כיסוי לספרי התורה גם בהימצאם בבתי אבלים ואו שמחות ואצל סופר סת"ם לרבות בעת העברה.
 • כיסוי לספר תורה עקב פסילתו משימוש.
 • כיסוי לתשמישי קדושה וחפצי מתפללים.
 • כיסוי גניבה לספרי תורה בהימצא ספרי התורה בארון קודש סגור ונעול.
 • ביטוח פריצה מורחב לכלול שימוש במפתחות שהושגו שלא כדין.

הרחבות מיוחדות הכלולות בביטוח חבות כלפי צד שלישי:

 • מתפללים, מתנדבים ואורחים ייחשבו כצד שלישי על פי הפוליסה.
 • עובדים המועסקים בבית הכנסת שאין לגביהם חובת דיווח למוסד לביטוח לאומי, ייחשבו כצד שלישי.
 • הפוליסה מורחבת לכסות אירועים המאורגנים על ידי בית הכנסת גם מחוץ למבנה בית הכנסת.
 • הפוליסה מורחבת לכסות הרעלה מכל סוג שהוא או קיום חומר זר או מזיק במאכל או במשקה.
התיאור המוצג בעמוד זה לעיל הינו תיאור כללי של הפוליסה/התוכנית. תיאור זה אינו מפרט את כל ההוראות, התנאים והסייגים הכלולים בפוליסה/בתוכנית. הפרטים המלאים מצויים בפוליסה/בתוכנית הרלוונטית ובהסכמי השירות, אם וככל שקיימים. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין המידע המופיע בפוליסה/בתוכנית, המידע הרשום בפוליסה/בתוכנית גובר על התיאור באתר
לקביעת פגישה ללא התחייבות