ביטוחים↓

רח' לסקוב 6 תל-אביב 6473606

-

ביטוח חבות בעלי מוסכים כלפי צד שלישי

הפוליסה לביטוח מוסכים הינה פוליסה ייעודית, מותאמת לבעלי מוסכים, המכסה את בעל המוסך בגין נזקים לצד שלישי גוף ורכוש. מדובר בנזקים שיגרמו במוסך וכן חבות כלפי צד שלישי כתוצאה מתיקון וגם אי שרות לכלי הרכב.

חבות כלפי צד שלישי
חוק פקודת הנזיקין (נוסח חדש) תשכ"ח 1968

מקרה הביטוח
אירוע תאונתי שגרם ל:

  • היזק גופני, מוות, מחלה, פגיעה או ליקוי גופני, נפשי או שכלי.
  • היזק לרכוש.
  • היזק לרכב מנועי (לרבות אביזריו בשעת הימצאם עליו) הנמצא אצל המבוטח בחצרי עיסקו  בלבד לצרכי מתן שרותי תיקון וטיפול.

חבות כלפי צד שלישי כתוצאה מתיקון וגם או שרות לכלי הרכב 
חוק פקודת הנזיקין (נוסח חדש) – תשכ"ח 1968 וחוק האחריות למוצרים פגומים תש"מ 1980

מקרה הביטוח
ארוע תאונתי שגרם ל:

  • היזק גופני, מוות, מחלה, פגיעה או ליקוי גופני, נפשי או שכלי.
  • היזק תאונתי לרכוש.

יצוין כי אותם היזקים קשורים או נובעים משירות, בדיקה, מתיקון או מטיפול בכלי רכב מנועי או מכל מוצר המהווה אביזר או חלק חילוף של הרכב שנמכר, סופק או נבדק על ידי המבוטח, או כל אחד מעובדיו, לאחר שכלי הרכב או המוצר יצא מחזקתו ומשליטתו של המבוטח.

בכפוף לרשום לעיל יחשב כלי הרכב המנועי הנ"ל (מלבד הפריט עצמו בו בוצע התיקון או הטיפול) לרכוש צד שלישי.
מבין ההרחבות המותאמות לכיסוי הביטוחי, הכיסוי הביטוחי מאפשר הרחבה והכללה גם של נסיעת מבחן. מטרתה של נסיעה זו, לעניין הביטוח, היא בדיקת כלי הרכב לאחר ו/או לצורך ביצוע אבחון, תיקון, טיפול או שירות בו ו/או נסיעה אחרת שהינה הכרחית לצורך ביצוע התיקון, הטיפול או השירות (אולם במפורש למעט נסיעה למטרה פרטית).

התיאור המוצג בעמוד זה לעיל הינו תיאור כללי של הפוליסה/התוכנית. תיאור זה אינו מפרט את כל ההוראות, התנאים והסייגים הכלולים בפוליסה/בתוכנית. הפרטים המלאים מצויים בפוליסה/בתוכנית הרלוונטית ובהסכמי השירות, אם וככל שקיימים. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין המידע המופיע בפוליסה/בתוכנית, המידע הרשום בפוליסה/בתוכנית גובר על התיאור באתר
לקביעת פגישה ללא התחייבות