ביטוחים↓

רח' לסקוב 6 תל-אביב 6473606

-

ביטוח משכנתא – פוליסה לביטוח מבנה

פוליסת ביטוח מבנה הכוללת סעיף שיעבוד לטובת הבנק – אגב משכנתא, הינה פוליסה אשר תשפה את המבוטח ואת הבנק במקרה של אבדן או נזק למבנה הדירה, כולל כל החלקים הקבועים של הדירה והחצר שלה, או המחוברים אליה חיבור של קבע. אם הדירה מצויה בבית משותף כולל הכיסוי את חלקו היחסי של המבוטח ברכוש המשותף בבית וכן הצמדות מיוחדות שיש לדירה. לידיעתך, ביטוח משכנתא נדרש על ידי מרבית הבנקים למשכנתאות לצורך הבטחת החזר ההלוואה.

שים לב: אין כיסוי לביטוח חבות כלפי צד שלישי במסגרת פוליסה לביטוח מבנה באמצעות הבנקים!

במקרים בהם ניזוק הנכס נזק רציני והלווה לא שילם את חובו לבנק, אזי תשלום חברת הביטוח ישמש להחזר ההלוואה ואת היתרה, אם נותרה כזאת, ללווה.

אודות התוכנית

פוליסת הביטוח למבנה הדירה באמצעות "נתן יוכל" רחבה בהיקפה ומכסה אובדן או נזק שנגרמו לדירה בתקופת הביטוח. זאת כתוצאה מאחד או יותר מהסיכונים המפורטים להלן:

 • אש, ברק, רעם וכן עשן שהוא תופעה יוצאת דופן ולא תופעה קבועה.
 • התפוצצות או התלקחות.
 • סערה, לרבות גשם, שלג וברד, שבאו בשעת סערה.
 • שיטפון או הצפה ממקור מים חיצוני.
 • נפילת כלי טייס, נפילת חפצים מכלי טייס, רעד על קולי הנגרם על ידי כלי טיס.
 • מגע או התנגשות של כלי רכב בדירה.
 • פעולות זדון.
 • גניבה, שוד פריצה או ניסיון לבצעם.
 • התקהלות אסורה והתפרעות.
 • רעידת אדמה, לרבות כל נזק שסיבתו רעידת אדמה.
 • ביטוח לנזקי מים ונוזלים אחרים באמצעות "שרברב פרטי".
 • ביטוח חבות כלפי צד שלישי בגבול אחריות של 2,000,000 ₪ למקרה ותקופת ביטוח. קיימת אפשרות להגדיל ל- 4,000,000₪ למקרה ולכל תקופת הביטוח

הפוליסה כוללת סעיף שעבוד לטובת הבנק המלווה בהתאם לתנאים המחויבים על ידי הבנק.

סוג הכיסוי
סכום הכיסוי במסגרת ביטוח מבנה אגב משכנתא הינו בדרך כלל בגובה עלות הבנייה כפול שטח הנכס או בהתאם להערכת שמאי ובהתאם לסוג הנכס דירה, בית פרטי.

דגשים והבהרות 
"נתן יוכל – ביטוח פנסיה ופיננסים" מציעה לך מוצר משלים: ביטוח חיים למשכנתא

ב"נתן יוכל – ביטוח פנסיה ופיננסים" יודעים להתאים את הפוליסה הרחבה ביותר לצרכיך עם דגש על מחיר אטרקטיבי – וזאת במקביל למתן שירות אישי, איכותי ומקצועי לאורך כל תקופת הביטוח ובפרט בזמן תביעה.

התיאור המוצג בעמוד זה לעיל הינו תיאור כללי של הפוליסה/התוכנית. תיאור זה אינו מפרט את כל ההוראות, התנאים והסייגים הכלולים בפוליסה/בתוכנית. הפרטים המלאים מצויים בפוליסה/בתוכנית הרלוונטית ובהסכמי השירות, אם וככל שקיימים. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין המידע המופיע בפוליסה/בתוכנית, המידע הרשום בפוליסה/בתוכנית גובר על התיאור באתר
לקביעת פגישה ללא התחייבות