ביטוחים↓

רח' לסקוב 6 תל-אביב 6473606

-

ביטוח צד שלישי לרכב

פוליסת ביטוח צד שלישי לרכב פרטי ומסחרי עד 3.5 טון, מכסה נזקים לרכב ולרכוש הזולת (צד שלישי), כתוצאה משימוש ברכב. גם אם עלות הרכב אינה מצדיקה ביטוח מקיף, הנזק לצד שלישי עלול להיות גבוה מאד!

לאיזה רכב מתאים ביטוח צד שלישי?

רוב כלי הרכב בארץ מבוטחים בביטוח מקיף, כאשר חלקם הקטן אינו מבוטח בביטוח מקיף אלא בביטוח צד שלישי בלבד. ביטוח זה, של צד שלישי, מיועד בעיקר לרכב ישן, בעל ערך שוק נמוך. בדרך כלל מתייחסים לרכב שגילו מעל 10 שנים וערכו הכספי הוא יחסית נמוך בהשוואה לרכב חדש.

אילו סיכונים מכסה ביטוח צד שלישי לרכב?

ביטוח צד שלישי מכסה את אחריותו החוקית של המבוטח לנזקים שנגרמו על ידי הרכב המבוטח לרכוש אחר שאינו בבעלות המבוטח. זאת בשל תאונה, התנגשות או התהפכות, בהתאם לגבולות האחריות המוגדרת בפוליסה. הביטוח אינו מכסה נזקים שיגרמו לרכבו של המבוטח. הוא מכסה, כאמור, נזק רכוש שאינו בבעלות המבוטח ושנגרם על ידי מעשה רשלני או מחדל של המבוטח, תוך כדי נהיגתו ברכב המבוטח. מכאן נובעת הגדרת הביטוח: "צד שלישי" – דהיינו, ביטוח נזקי רכוש שנגרמו לצד שאינו צד לחוזה הביטוח שבין המבוטח והמבטח. רכוש של צד שלישי ברוב המקרים הוא רכב אחר שנפגע מתאונה, אולם בחלק אחר של המקרים הרכוש הניזוק הוא מבנים, תשתיות, שלטים, תמרורים וכו'.

בביטוח צד שלישי תינתן הגנה למבוטח מפני תביעות שתוגשנה עקב אחריותו לנזק לצד שלישי, אשר נגרם כתוצאה משימוש בכלי הרכב. כלומר, באמצעות ביטוח צד שלישי המבוטח יהיה מוגן גם מפני תביעות שיוגשו כנגדו בשל נזקים שיגרמו עקב השימוש ברכב ומובטחות לו גם הוצאות המשפט לצורך התגוננות בפני תביעות צד שלישי.

סיכוני ביטוח שאינם מבוטחים בביטוח צד שלישי

ה"חיסרון" העיקרי של ביטוח צד שלישי הוא שהרכב המבוטח בעצמו אינו מבוטח כנגד נזק שייגרם לו. מסיבה זו נובע ההפרש בין עלות ביטוח זה לעלות הביטוח המקיף, שהוא כמובן יקר יותר. גם בביטוח זה, בדומה לביטוח המקיף, אין כיסוי לנזקי גוף שאירעו לנהג או לצד שלישי כתוצאה מהשימוש ברכב.

שירותי ביטוח נוספים

חברות הביטוח ו/או חברות שירותי רכב מציעות למבוטח בנוסף לביטוח צד שלישי רכיבי שירות נוספים. אותם רכיבי שירות נועדו לסייע לנהג המבוטח, כדלהלן:

  • שירותי דרך גרירה במקרה של תקלה ברכב או לאחר תאונה וגרירתו למוסך.
  • ניתן לבטח גם מערכת רדיו/רדיו דיסק ברכב כנגד גניבה.
  • ביטוח שמשות נגד שבר על בסיס החלפה.
  • ניתן לרכוש גם רכיב של הגנה משפטית בו המבטח יממן שכר טרחת עורך דין אשר יגן על המבוטח במשפט פלילי בשל תאונה ברכב אשר מכוסה בביטוח.
  • כן ניתן לרכוש הרחבה של ביטול השתתפות עצמית בעת נזק לצד שלישי .

הגורמים המשפיעים על חישוב הפרמיה
גיל הנהג ברכב וסוג הרכב הם פרמטרים עיקריים שקובעים את גובה הפרמיה בביטוח זה.

תנאי הביטוח
על המבוטח חלה השתתפות עצמית. זה סכום מתוך הפיצוי שמשולם לצד ג', שהמבוטח נושא בתשלומו. לכן בתביעות נזק שסכומן נמוך על המבוטח לשקול אם לתבוע זאת מהחברה או לשלם את הסכום הנמוך מההשתתפות העצמית ישירות לתובע.

לסיכום, ביטוח צד שלישי לרכב הוא ביטוח יחסית זול משום שהוא אינו מיועד לבטח נזק לרכב של המבוטח, אלא רק את אחריות המבוטח לנזק רכוש של צד שלישי, שנגרם עקב שימוש ברכב המבוטח. על המבוטח להיות מודע כי במקרה של רכב חדש יחסית הוא נוטל על עצמו סיכון בכך שאין לו כיסוי ביטוחי לפיצוי בגין נזקים שיגרמו לרכב שלו עצמו. לסוגי רכב מסוימים, כמו נגררים קלים, אופנועים וקטנועים, טרקטורים וכו,' נהוג לבטח בעיקר בביטוח צד שלישי ולא בביטוח מקיף, בשל ערכם הנמוך והיחס הגבוה בין הפרמיה הנדרשת לביטוח מקיף לבין ערך כלי הרכב.

האמור לעיל נועד להרחבת הידע הכללי ואין לראות בו משום חוות דעת, המלצה או הנחיה.

התיאור המוצג בעמוד זה לעיל הינו תיאור כללי של הפוליסה/התוכנית. תיאור זה אינו מפרט את כל ההוראות, התנאים והסייגים הכלולים בפוליסה/בתוכנית. הפרטים המלאים מצויים בפוליסה/בתוכנית הרלוונטית ובהסכמי השירות, אם וככל שקיימים. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין המידע המופיע בפוליסה/בתוכנית, המידע הרשום בפוליסה/בתוכנית גובר על התיאור באתר
לקביעת פגישה ללא התחייבות

דברים שחשוב שתדע...