ביטוחים↓

רח' לסקוב 6 תל-אביב 6473606

-

קרן פנסיה מקיפה חדשה

חיסכון פנסיוני בכל מסלול שתבחר 

לרשות העמיתים עומדת האפשרות לבחור את מסלול הפנסיה המתאים להם מבין שמונה מסלולים. בכל מסלול ניתן כיסוי לזקנה, לנכות ולשאירים, אך כל מסלול מציע יחס שונה בין הסכום שישולם בפנסיית הזקנה לבין הסכום שישולם בפנסיית נכות או שאירים. בכל המסלולים (אלא אם כן מצוין אחרת) גיל הפרישה הוא 67 לגבר ו-64 לאישה.

 • מסלול בסיסי – מסלול המעניק לעמית פנסיית זקנה בסכום דומה במידת האפשר לסכום שיינתן לעמית במקרה של נכות או לשאירים במקרה של מוות.
 • מסלול משפחה עתיר ביטוח – מסלול המעניק לעמית, במקרה של נכות או פטירה, פנסיה בסכום המרבי האפשרי ובשל כך מקטין את סכום פנסיית הזקנה. מסלול זה יכול להתאים לעמית בעל משפחה עם ילדים צעירים המבקש לדאוג לכלכלתם העתידית (במקרה של נכות או מוות חלילה).
 • מסלול עתיר ביטוח נכות – מסלול המעניק לעמית במקרה של נכות, פנסיית נכות מרבית בשיעור של 75% מההכנסה המבוטחת בכל גיל הצטרפות לקרן ובכך מקטין למינימום את הסכום שישולם לשאירים במקרה של מוות.
 • מסלול עתיר ביטוח שאירים – מסלול המעניק לשארים במקרה של מוות, פנסיה בסכום המרבי האפשרי ובשל כך מקטין למינימום את הסכום שישולם לעמית בפנסיית זקנה או במקרה של נכות.
 • מסלול עתיר חיסכון – מסלול המעניק לעמית פנסיית זקנה בסכום המקסימאלי האפשרי ובשל כך מקטין למינימום את הסכום שיינתן לעמית במקרה של נכות או לשאירים במקרה של מוות.
 • מסלול עתיר חסכון בפרישה מוקדמת – מסלול המיועד לגיל פרישה, הזהה בגובה הכיסוי הביטוחי לנכות ולשארים למסלול עתיר חיסכון. מסלול זה מקנה לעמית את פנסיית הזקנה הגבוהה ביותר מבין המסלולים השונים.
 • מסלול בסיסי נכות מינימאלית – מסלול המעניק פנסיית שאירים בדומה למסלול הבסיסי ופנסיית נכות מינימאלית בכל גיל הצטרפות לקרן.
 • מסלול בסיסי נכות מרבית – מסלול המעניק פנסיית שאירים בדומה למסלול הבסיסי ופנסיית נכות מרבית בשיעור של 75% מההכנסה המבוטחת בכל גיל הצטרפות לקרן.

כל עמית יכול לעבור ממסלול למסלול באמצעות בקשה בכתב. הגדלת הכיסוי הביטוחי לנכות ושאירים תחייב הצהרת בריאות ותיעשה בכפוף לאישור הקרן וכן תחייב בתקופת אכשרה בת 5 שנים למחלה שקדמה לשינוי המסלול.

מסלולים לקבלת הפנסיה בעת הפרישה

עם הגיעך לגיל הפרישה והינך עמית של קרן פנסיה מקיפה חדשה, יש באפשרותך לבחור מסלול מתוך מגוון של מסלולים לקבלת פנסיה, בהתאם למצבך האישי ולצרכיך.

 • פנסיה הכוללת מרכיב שאירים לעמיתים בעלי בני זוג – ניתן לבחור באחת מהאפשרויות הבאות:
  • קבלת פנסיית זקנה לכל החיים ובמקרה מוות תועבר גמלת פנסיה לשאירים.
  • קבלת פנסיית זקנה לכל החיים ובנוסף הבטחת תשלום פנסיה חודשית מינימאלית לתקופה של 60 חודשים, 120 חודשים או 240 חודשים (ובלבד שגיל העמית בסיום התקופה לא יעלה על 85). במקרה של פטירה – הבטחת תקופת הפנסיה תקנה לשאירים זכות לקבלת פנסיה בשיעור דומה לזה שהעמית קיבל בחייו
 • פנסיה ללא מרכיב שאירים לעמיתים רווקים או אלמנים – ניתן לבחור באחת מהאפשרויות הבאות:
  • * קבלת פנסיית זקנה מוגדלת לכל החיים.
  • * ניתן לבחור בקבלת פנסיה מוגדלת עם הבטחת תשלום פנסיה חודשית מינימאלית (דומה לזו הניתנת בפנסיה הכוללת מרכיב שאירים). במקרה של פטירה – הבטחת הפנסיה תקנה ליורשים או למוטבים זכות לקבלת תשלום חד פעמי המבטא את יתרת תשלומי הפנסיה.
התיאור המוצג בעמוד זה לעיל הינו תיאור כללי של הפוליסה/התוכנית. תיאור זה אינו מפרט את כל ההוראות, התנאים והסייגים הכלולים בפוליסה/בתוכנית. הפרטים המלאים מצויים בפוליסה/בתוכנית הרלוונטית ובהסכמי השירות, אם וככל שקיימים. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין המידע המופיע בפוליסה/בתוכנית, המידע הרשום בפוליסה/בתוכנית גובר על התיאור באתר
לקביעת פגישה ללא התחייבות

דברים שחשוב שתדע...