דגשים ברשימת הפוליסה לביטוח בית עסק

כבעלים של חברה, בית עסק, מפעל, משרד או בית מלאכה, הנך עושה הכל על מנת להבטיח ניהול נכון של עסקך, להבטיח את צמיחת עסקך באופן בטוח ויציב. אולם תקלות קורות. עסקך חשוף לסיכונים רבים כגון נזקי אש למבנה ולתכולת בית העסק, נזקי פריצה למלאי העסקי ולתכולה, נזקי טבע, אובדן רווחים, פגיעה גופנית של עובד, או נזקי סייבר, נזקים למערכות מחשבים ועוד נזקים רבים בלתי צפויים.  

רכישת פוליסה לביטוח בית עסק, המותאמת לצרכי ואופי הפעילות העסקית, כזו אשר תעניק לך הגנה מקיפה מפני אובדן או נזקים רבים אליהם הנך חשוף, הינה הפתרון היחיד.  

פוליסת הביטוח הינה חוזה בינך ובין המבטחים, חברת הביטוח אשר שמה מצויין ברשימת הפוליסה. בין אם הנך בעלים של בית עסק קטן או בינוני, מפעל תעשייה, בית מלאכה, משרד, חנות או מרפאה, בעת רכישת פוליסה לביטוח בית העסק, יש להקפיד על  פרטים חשובים רבים כמפורט לעיל:

דף הרשימה

בעת רכישת הפוליסה, דף הרשימה מהווה חלק בלתי נפרד ממנה ובה הפרטים המפרטים את שם המבוטח, כתובתו, הרכוש המבוטח ותאורו, סכומי הביטוח, דמי הביטוח, תקופת הביטוח, פרקי הכיסוי וההרחבות הכלולים בביטוח, התנאות מוסכמות, שיעורים וסכומים של השתתפות עצמית.

שם המבוטח

האדם או הגוף ששמו, כתובתו ומהות עסקו מפורטים ברשימה.

במידה והפעילות העסקית מתבצעת באמצעות מספר גופים ואו חברות יש לפרט את כל שמות החברות תחת "שם המבוטח".

עיסוקו של המבוטח

יש לפרט את עיסוקו של המבוטח. אם בית העסק מקיים מספר פעילויות, יש לפרט את כלל הפעילויות המתנהלות למטרת בית העסק.

כתובת בית העסק

כתובת בית העסק בו מתקיימת הפעילות העסקית, בין אם המקום בבעלות ואו באחריות ואו בשכירות. באם בית העסק מקיים פעילותו במספר כתובות יש לציין את כל הכתובות.   

תקופת הביטוח

תקופת הביטוח המצויינת ברשימה, תאריך תחילת הביטוח ותאריך תום תקופת הביטוח.

תיאור הכיסוי

המפרט את הכיסוי הביטוחי בהתאם לפרק הביטוח שנרכש ושהינו בתוקף או מציין את פרק הביטוח שאינו בתוקף.  

סכום הביטוח / גבול האחריות

סכומי הביטוח בפוליסה לביטוח בית עסק, נרשמים בדף הרשימה, לרוב על פי בקשת המבוטח ואמורים להוות גבול להיקף חובת השיפוי של המבטח.

הפיצוי שיינתן בשל אובדן או נזק של פריט, סוג פריטים, קבוצת פריטים או מספר פריטים, לא יעלה על הסכום המפורט ברשימה כסכום הביטוח של הפריט, סוג

הפריטים, קבוצת הפריטים או הפריטים לפי הענין.

אופן הפיצוי וסכום הפיצוי יהיו בהתאם לתנאים, לסייגים ולהוראות אשר בפוליסה. כאשר הפיצוי הוא לפי ערך כינון (ערך כחדש), יוערך הרכוש המבוטח לפי ערך כינון.

הסכום הנקוב בדף הרשימה והוא הבסיס לקביעת הפרמיה הנקובה בדף הרשימה לכל פרק ופרק מפרקי הפוליסה.

השתתפות עצמית

הסכום הראשוני כמפורט בכל אחד מפרקי דף הרשימה של הפוליסה, בו ישא המבוטח על עצמו, מתוך תגמולי הביטוח שישולמו ו/או מתוך ההוצאות שישולמו על ידי המבטח עקב מקרה הביטוח המכוסה לפי הפוליסה, לגבי כל אירוע בנפרד.

לגבי ביטוחי חבויות: ביטוח אחריות כלפי צד שלישי וביטוח חבות מעבידים, סכום השתתפות העצמית יחול גם לגבי הוצאות חיצוניות שהוציא המבטח במהלך הטיפול בתביעה ו/או דרישה לפיצוי ו/או הודעה על כל אירוע העלול לגרום לתביעה וזאת גם אם לא שולמו פיצויים בגינם.

כדאי לדעת:

בסוכנות "נתן יוכל" תמצא תחת קורת גג אחת את כל הפתרונות לביטוח בית עסק, כאלו המותאמים לאופי ולפעילות של כל ארגון, חברה, מפעל תעשיה, חברת הייטק, מרפאה ועוד. פתרונות למול חברות הביטוח בישראל ופתרונות ייחודיים גם למול מבטחי משנה בחו"ל.  

נשמח לענות על כל שאלה ולמסור כל מידע שידרש.