ביטוחים↓

רח' לסקוב 6 תל-אביב 6473606

-

כדאי לדעת

האם תדלוק כלי רכב בדלק מהול במים נחשב לאירוע תאונתי?

בית המשפט קבע כי חברת הדלק תשלם פיצוי לחברת הביטוח, ששילמה למבוטח שלה על נזקים בכלי הרכב. בית המשפט השלום בתל אביב קבע כי דינו של תדלוק כלי רכב בדלק מהול במים כדין אירוע תאונתישהינו בר כיסוי בפוליסה תקנית.

קרא עוד »

ביטוח עסק, מיון וסידור מלאי – הרחבה ללא תוספת תשלום

הפוליסה לביטוח בית עסק, מכסה הוצאות שיהיו למבוטח לשם מיון, סידור וארגון מחדש של מלאי מכלסוג, שנגרמו במישרין עקב נזק המכוסה על פי הפוליסה, גם אם המלאי עצמו לא ניזוק, וזאת בתנאישההוצאה אושרה ע"י השמאי המטפל בנזק או  על ידי חברת הביטוח. מובהר

קרא עוד »

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי – הרחבה ללא תוספת תשלום

הפוליסה לביטוח אחריות כלפי צד שלישי, מורחבת לשפות את המבוטח בגין הוצאות להגנה משפטית בהליכים פליליים באופן ובהיקף כדלקמן: המבטח, על חשבונו, יעמיד לרשות המבוטח ו/או לרשות מי מעובדיו עורך דין לשם מתן הגנה משפטית בהליכים פליליים, שיוגשו נגד מי מהם,

קרא עוד »

ביטוח אחריות מקצועית- תקופת גילוי- הרחבה ללא תוספת תשלום

בכל מקרה של ביטול הפוליסה על ידי חברת הביטוח, למעט במקרה של מירמה בתביעה לקבלת תגמולי ביטוח, ולמעט עקב אי תשלום פרמיה, או בכל מקרה של סירובה של חברת הביטוח להיענות לבקשת המבוטח לחידושה של הפוליסה, אזי מבלי להגדיל את גבולות אחריות המבטח בפוליסה

קרא עוד »